palette
ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی (مطالعه ی موردی: استان گیلان)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و ارائه‌ی یک مدل جامع به‌عنوان منشور راهنما جهت ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی استان گیلان می‌باشد؛ لذا در پژوهش حاضر ابتدا به وسیله‌ی ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش اقدام به شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی شد و سپس به وسیله‌ی روش دلفی 12 عامل نهایی گردید و در مرحله‌ی بعد این فاکتورها به وسیله‌ی روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) اعتبارسنجی و اولویت‌بندی شدند. سرآخر نیز مدل نهایی ارتقاع کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی استان گیلان طراحی و ارئه گردید.   

مواد و روش: جامعه آماری پژوهش شامل 2697 نفر از اعضای هیأت علمی رسمی، کارکنان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی استان گیلان می‌باشد و از این افراد تعداد 347 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که براساس فرمول کوکران محاسبه شده است؛ روش پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع اکتشافی-علی و از لحاظ هدف کاربردی است. همان‌طور که بیان گردید، ابعاد کیفیت آموزش عالی در این پژوهش شامل 12 مؤلفه می‌باشد. برای تأیید روایی عاملی اکتشافی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که در نتیجه‌ی آن همه‌ی ابعاد مورد تأیید قرار گرفتند. در پژوهش حاضر یک پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی 123 گویه‌ای بین نمونه تحقیق توزیع گردید و پس از تکمیل با استفاده از آزمون K-S، t-testتک نمونه‌ای، مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) و به‌طور مشخیص تحلیل عاملی تأییدی (CFA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بدین‌منظور از نرم‌افزارهای تخصصی SPSS 22 و LISREL8.8 استفاده شد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج ناشی از توزیع پرسشنامه بین نمونه‌ی پژوهش و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS 25 و LISREL 8.8 نشان داد که اولویت فاکتورهای تأثیرگذار بر کیفیت آموزش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی استان گیلان براساس بارهای عاملی به ترتیب به این شرح است: 1- بعد زیرساخت‌های فیزیکی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 67/0(= λ، 2- بعد خدمات) 64/0  (= λ، 3- بعد پژوهش) 60/0 = λ)، 4- بعد مالی (58/0 = λ)، 5- بعد دانشجویان (57/0 = λ)، 6- بعد فرایند پذیرش (52/0 = λ)، 7- یعد آموزش و برنامه ریزی درسی (48/0(= λ، 8- بعد کارکنان) 45/0(= λ ، 9- بعد چشم‌انداز، رسالت و اهداف) 44/0(= λ، 10- بعد ارزش‌های کلیدی دانشگاه (فرهنگ دانشگاهی)) 43/0(= λ، 11- بعد مدیریت و رهبری (40/0 = λ) و 12- بعد هیئت علمی (20/0 = λ)؛ با توجه به نتایج پژوهش مشخص می‌شود که هر یک از 12 عامل فوق با توجه به آماره‌ی t تأثیرشان بر کیفیت آموزش عالی محرز و مسلم است زیرا همه‌ی مقادیر آماره‌ی t بالاتر از مقدار 96/1 ± هستند؛ اما چیزی که باید به آن توجه کرد و بسیار مهم است این است که انجام سرمایه‌گذاری همزمان بر روی همه‌ی عوامل فوق با توجه به محدودیت و کمبود منابع غیرممکن است؛ بنابراین باید اولویت متغیرها براساس بار عاملی نگاه کرد. اما با نگاهی دقیق‌تر به فاکتورهای فوق و با تمرکز بر بارهای عاملی می‌توان دریافت که 4 عامل اول یعنی بعد زیرساخت‌های فیزیکی، خدمات، پژوهش و مالی به ترتیب دارای بالاترین بار عاملی هستند و اختلاف بار عاملی این 4 فاکتور با بقیه فاکتورها بسیار زیاد است؛ بنابراین به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی استان گیلان توصیه می‌شود، برای دستیابی به کیفیت ابتدا روی این 4 عامل سرمایه‌گذاری نمایند. 

 

واژگان کلیدی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی وغیر انتفاعی، کیفیت، گیلان، نظام آموزش عالی

منابع و مآخذ مقاله

A. A. H., Wasiuzzaman, Sh., & Musa, R. (2015).University Quality And Emotional Attachment Of Undergraduate Students In A Private Higher Education In Malaysia,The Mediating Role Of Total Experience. International Journal Of Social Economics. Vol. 42, No.7.

Afkaneh, Soghraei: Jafari, Parivash; Shirhosseini, Hasan & Ghorchian, Nadergoli (1395), presenting a model for the promotion of service-Oriented in universities. Ph.D. thesis of education management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics.

Ahoo Manesh. (1392) IRNA News Agency.

Alam, G. M., & Parvin, M. (2017). Quality of HE in Private Universities of Bangladesh: The Four Fundamental Perspectives. International Journal of Higher Education. Vol. 6, No. 4.

Alizadeh, Saeed, Ghorchian, Naderogoli and Jamali, Akhtar (1396), A model for improving the quality of welfare services of faculty members of Islamic Azad University (Tehran Province). Ph.D. thesis in Higher Education Management, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics.

Alotaibi, F.F. (2016). Perceived Dimensions Of Quality In Higher Education. Submitted To The Department Of Industrial And Manufacturing Engineering And The Faculty Of The Graduate School Of Wichita State University In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy, International Journal Of serve quality, Vol. 20, No.1.

Arasteh, Hamid Reza; Sobhaninejad, Mehdi and Homaei, Reza (2008), The Situation of Tehran Universities in the Age of Globalization from the Students' Perspectives, Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Third Year, No. 5.

Bazargan, Abbas (2015), Higher Education Standards from Idea to Reality. Tehran, Journal of Higher Education. Eighth Year, No. 3.

Bazargan, A .(1996). Pedagometrica And Its Application In Improving The Quality Of Education. Journal Of Psychdagy And Education, Tehran University, Vol.11, No.2.

Bazargan, Abbas (2003), Capacity Building for Assessing and Improving the Quality of the Higher Education System: International Experiences and National Necessity in Creating Proper Structure. Tehran, Journal of Higher Education, Year 10, No. 41.

Brockerhoff, L., Huisman, J., & Laufer, M. (2015). Quality In Higher Education: A Literature Review. Center for Higher Education Governance, Quality Progress Journal, Vol. 34, No. 2.

Colby, J. (2000) .Defining Quality in Education. Miske Witt and Associates, for the Education Section, Programme Division, UNICEF, New York.

Davaadorj, K. (2011). Voices of Non-Governmental Organizations on Education.

Farsatkhah, Maghsood (2006), Position and mechanisms of "professional-scientific ethics" in guaranteeing the quality of higher education in Iran. Tehran, Journal of Ethics in Sciences and Technology, Fifth 5, No. 1.

Frostockah, Maghsood (2010), How can a University of Quality be, Journal of Payam Avran, forth Year 4, Number 1

Galeeva, R. B. (2016). SERVQUAL Application and Adaptation for Educational Service Quality Assessments in Russian Higher Education, The Journal Of Quality Assurance In Education, Vol. 24, No. 3.

Garvin, D. A. (1984). What does product quality really mean? The Journal of Sloan Manageme Review, Vol. 31, No. 6.

Green, M & Harvey, H. (2005). A History and Critique of Quality Evaluation in the UK. The Journal of Quality Assurance in Educatio, Vol. 13, No. 4.

Hoveyda, Reza and Molavi, Hussein (2008), Improvement of Educational Quality in the View of Faculty Members of Isfahan Province, Iranian Journal of Medical Education, No. 1.

Motallebi fard, Alireza; Arasteh, hamidreza, Abdulrahim, Navveh Ebrahim, Abdolrahim and Abdullahi, Bijan (1395), examining the Factors Affecting the Formation and Development of Higher Education Injuries in Iran, Tehran, Journal of Management and Planning in the Educational System, Volume 9, Issue 17.

Jamali, Akhtar; Ghorchian, Naderogoli and Lebani Motlagh, Masoumeh (2012), The Role of Spirituality in Promoting the Quality of Higher Education: Conceptual Modeling. Tehran, Quarterly Journal of Management Research, Year 8, Special Note No. 96.

Karooni, Davood; Mirkamali, Seyyed Mohammad; Bazargan; Abbas and Kharrazi; Seyed Kumal (2014) provide a model for the faculty members of Tehran University. Ph.D Thesis, Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran.

Lapina, I., Roga, R., & Müürsepp, P. (2016). Quality of higher education: International students’ satisfaction and learning experience. International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 8, No. 3.

Mohammadi, Reza (1392), Evaluation and quality assurance in the education system, focusing on the integration of the educational system. General Directorate of Printing and Publications of the Organization of Assessment and Education of Iran (Proceedings of the 2nd National Conference of the Iranian Research Association.

Mohammadi, Reza (2009), Quality Evaluation in Higher Education. Tehran. Publication of the country's measurement and education organization, UNESCO.

Mohammad Khani, Kamran (2016), Leadership in Higher Education, Emotional intelligence approach and Effectiveness of the Faculty, Islamic Azad University Press, Branch of Science and Research, Faculty of Economics and Management.

Mukherjee, P., & Mukherjee, S. (2013). Private Higher Education System and its Quality in India. International Journal of Applied Services Marketing Vol. 2, No. 2.

Neyestani, Mohammad Reza (2009), Planning and Education Improving the Quality of Education and Research in Higher Education Institutes of Agriculture on the basis of evaluation results. Proceedings of Scientific-Applied Science Education, Third Year, No. 9.

Priscariua, A. (2014). Approaches of quality assurance models on adult education Provisions. The Journal Of Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 142, No.3.

Psomas, E., & Antony, J. (2017). Total Quality Management elements and results in higher education institutions: the Greek case. The Journal Of Quality Assurance in Education, Vol. 25, No. 2.

Ryan, T. & Tolstoy , P. (2015). Quality Assurance in Higher Education: A Review of Literature. The Journal Of Higher Learning Research Communications. Vol. 5, No. 4.

Sahney, S., (2016). Use of Multiple Methodologies for Developing a Customer-Oriented Model of Total Quality Management in Higher Education. International Journal of Educational Management, Vol. 30, No. 1.

Tofighi Darian, Jafar (2009), The Necessity of Quality Improvement in Iranian Higher Education. Tehran, Industrial and University Press, Year 2 , No. 5 & 6.

Vlachopoulos, D. (2016). Assuring Quality in E-Learning Course Design: The Roadmap. International Review of Research in Open and Distributed Learning. 17 (6).

Yaghobi Yaseman; Mohammad Davoodi; Amir Hossein; Zamanmagamad; Afsaneh and Jamali; Akhtar (1394); A Model for Improving Educational Services in Medical Sciences Universities of Gilan Province; Ph.D thesis in Higher Education Management, Islamic Azad University - Tehran Science Research Branch, Faculty of Management and Economics.

Zamani, Asghar (1396), identification, analysis and prioritization of factors affecting the quality of education in higher education. Tehran, Journal of Innovation and Value Creation, 6th Year, No. 11.

Zanjirchi, Seyyed Mahmoud (1395), Kano Model and its Application in Assessing the Students' Needs. Tehran, Fifth Quality Assessment Conference in Academic System, University of Tehran. Pardis.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.