palette
طراحی نقشه استراتژی و شاخص‌های سنجش عملکرد برای مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی، رویکرد امتیازی متوازن و تصمیم‌گیری گروهی

چکیده

هدف: در حال حاضر دستيابي به اقتصاد دانش‌‌محور یکی از الزامات در همه‌ی کشورهای دنیاست. آموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، از جمله پیش نیازهای اقتصاد دانش محور است، در دهه‌های اخير با پر رنگ شدن جايگاه انسان به‌عنوان اصلی‌ترين و گرانبهاترين سرمايه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش و پرورش نيز از جايگاه رفيع‌تری برخوردار شده است. بنابراین با توجه به نقش مهم مؤسسات آموزشی در تربیت نیروی انسانی مناسب برای جامعه، برنامه‌ریزی استراتژیک جهت اجرای استراتژی ‌ها در راستای تحقق اهداف این مؤسسات امری ضروری می‌باشد و ترسیم نقشه استراتژی با رویکرد امتیازی متوازن گامی در جهت اجرای استراتژی‌‌هاست. نقشه استراتژی بوسیله مشخص نمودن ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک، ایجاد ارزش می‌کند و تصویر بسیار خوبی از استراتژی‌ها که توسط اهداف قابل اندازه‌گیری پشتیبانی می‌شوند، ارائه می‌دهد. این تحقیق با هدف طراحی نقشه استراتژی و شاخص‌های سنجش عملکرد برای مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی با در نظر گرفتن مکانسیم منطقی جهت نشان دادن روابط علی و معلولی میان اهداف استراتژیک در قالب مطالعه موردی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: شیوه جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک و مستندات، بوده است که برای این منظور پس از استخراج اهداف استراتژیک، از طریق ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق به شناسایی شاخص‌‌های سنجش عملکرد متناسب با اهداف پرداخته شد و با قضاوت خبرگان از طریق پرسشنامه، شاخص‌‌های سنجش عملکرد با بیشترین امتیاز با توجه به اهداف استراتژیک، دسته‌بندی و در ابعاد رویکرد امتیازی متوازن جانمایی گردید و نقشه استراتژی، با استخراج 11 هدف استراتژیک و انتخاب 27 شاخص سنجش عملکرد متناسب با اهداف توسط خبرگان و هم‌چنین تعیین روابط علی و معلولی میان اهداف با استفاده از تکنیک دیمتل، طراحی شد که نتایج پژوهش در بسیاری از مؤسسات آموزشی قابل تعمیم می‌باشد.

بحث و نتيجه‌گيری: نقشه‌ی استراتژِی مسیر را برای کمک به مدیریت بهتر برای سرمایه‌گذاری کردن در جهت منابعی که نیاز به بهبود بیشتر دارند فراهم می‌کند، و طبق نتایج پژوهش، طراحی نقشه‌ی استراتژی با استفاده از روش دیمتل در مقایسه با روش متداول قضاوت ذهنی، برای تعیین روابط و علی معلولی روش منطقی‌تری است و نقشه راه روشن‌تری را برای کمک به مدیران و تمرکز بر عوامل تأثیرگذار در راستای اهداف استراتژیک ارائه می‌دهد. یافته‌های پژوهش هم‌چنین نشان داد، اثرگذارترین اهداف در مؤسسات آموزشی به ترتیب میزان اثرگذاري عبارت‌اند از: بهبود فرآیندهای آموزشی و تربیتی، بهبود دستاورد های علمی و پژوهشی، بهبود خدمات، توسعه سرمایه انسانی، توسعه سرمایه اطلاعاتی و توسعه سرمایه سازمانی و سایر اهداف از جمله رضایت دانش‌آموز و رضایت جامعه و تأمین بودجه و افزایش امکانات و رشد بهره‌وری، با توجه به نظر خبرگان، جزء اهداف استراتژیک اثرپذیر هستند که نشان‌دهنده این است که دارایی‌های نامشهود زمینه‌‌ی خلق ارزش را برای این مؤسسات فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی
تکنیک دیمتل، رویکرد امتیازی متوازن، شاخص‌های سنجش عملکرد، نقشه استراتژی.

منابع و مآخذ مقاله

Ahmadvand.A.M&Torbati.A & Porreza.N (2012). Designing a conceptual model of performance management and strategy development using BSC and EFQM ,Journal of Human Resource Management Researches, Imam Hossein University,4(1),55-86

Akbarian.M& Najafi.S.A, (2015). Drawing a strategy map in balanced scorecard using the Dematel technique, Journal of Industrial Management Studies, 12 (34),133-154

Azizi, N., Jafaree, P., Gholami, K., mohamadi, S. (2018). How do kurdistanian teachers view of their welfare? A look at teachers welfare and the factors influencing it based on grounded theory approach. , 24(2), 109-128.

Chaharsooghi.S.K & Sajedinejad.A& Shahmoradi .M.A (2007). Practical Comparison of Applying Balanced Scorecard inOrganizations with Financial Objectives and Non-Profit Organization 5thInternational Conference of industrial Engineering June2007,1-18.

Ching Shan Wu, Robin Jung-Cheng Chen (2014). .KPIs (Key Performance Indicators) in Taiwan Basic Education” Journal of Modern Education Review, 2155-7993.

Criteria of Evaluation of Education System, Approval of the 760th Session of Council of Higher Education, Tehran: Secretariat of Council of Higher Education (2007).

Dudin .M.N & Frolova. Е. (2015).The Balanced Scorecard as a Basis for Strategic Company Management in the Context of the World Economy Transformation. Published by Canadian Center of Science and Education. Asian Social Science;11 (3) ،288-282

Ghourchian.N& Ghafourian. H (2004) Providing a Working Model for Performance Indicators of Effective School Managemen, Journal Managemnt System, 16 (4),32-17.

Glykas .M (2013). Fuzzy cognitive strategic maps in business process performance measurement. Expert Systems with Applications, 40 (13) 1–14.

Hemmati. B (2014). The role of the school principals in achieving the objectives of document of fundamental transformation in education and training, International Conference on Management,Tehran, 813-822.

Hung-Yi Wu (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning 35 (12) 303–320.

Jasbi.J& Mohamadnejad.F (2015). Modeling Cause and Effect Relationships of Strategy Map Using DEMATEL Technique, Journal Managemnt System, 24(98),47-62

Javadipoor. M, Mohamadi. R (2009). Evaluation of supervisors’ performance from viewpoint of school principals and teachers, Journal of Management and Planning in Educational Systems 2009. (2)3, 103- 127.

Kaplan. R. S. & Norton. D. P (2001). The strategy Focused Organization: How Balanced scorecard companies Thrive in New Business Environment. Harvard Business School Press. Boston. MA: Harvard Business School Press.

Kaplan. R. S. & Norton. D (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Boston: Harvard Business School Press.

Kaplan. R. S. & Norton. D. P (1996). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press. Boston. MA. USA., 68-78.

Kaplan.R.S & Norton. D. P (1992). The Balanced Scorecard measures that drive performance.Harvard Business Review. 70(1). 71 79.

Khajeey, Saeed and Nazemi, Malihe(2012). The Study of EFQM Model’s Efficiency of Secondary and High schools Quality Assessment from Teachers and Managers’ Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, 5(9), 82-110.

Liou, J. J. H., Yen, L., & Tzeng, G. H. (2008). Building an effective safety management system for airlines. Journal of Air Transport Management, 14(1), 20–26.

MadandarArani .A (2013). Semantic Reconstruction of Non – Governmental Schools Stopped Activities: A Grounded Analysis, Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6 (11), 88-110.

Mehregan M R& Dehghan Nayeri M (2009).A Model on Strategic Evaluation of Higher Education Institutions, Journal of Research and planning in higher Education.15 (2), 55-79.

Mirghafoori.S.H&Shafiee.M& Abooee.F (2014) Formulating and Evaluating the Status of Strategic Performance in Higher Education Institutes (Yazd University of Science and Art).4(6), 133-154.

Mohajeran.B, GHalenoi.A, Rahmani, R (2015). Model of Comprehensive Evaluating Of The Performance Of Schools With Integrated Model, Journal of Modern Thoughts in Education, 10(3) 104-89.

Motadel.M& Gafarimanesh.M. (2013) Assessing the effectiveness of strategic planning, Journal of Strategic Management Studies. 13(4),69-99.

Naderi.A &Hasani.H& Sadeghi.A (2013) Evaluation of School Efficiency Using Data Envelopment Analysis (Case Study of Shahrbabak Secondary Schools), Quarterly Journal of Education, 3 (115).9-32.

Negaresh.H (2009) Pathology of Islamic Education in Schools of Qom and Managerial Solutions to Treat it, Journal of Cultural Managemnt,3(5),37-59.

Nezad Sajjadi.S.A, Soleimani Damaneh.J(2014), Identify and Prioritize the Criteria of Performance Evaluation of Iranian Sport Federation Form Expert Point of View Sing the AHP Model, Journal Of Sport Management Studies,6(23),179-192.

Rahmani.A (2013)Evaluating Of The Performance Of Schools With Integrated Model,BSC-DEA,1thInternational Conference of Managemnt ,Challenges and Solutions, Shiraz ,December 2013,1-8.

Safari.H &Khanmohammadi. E (2014). Drawing a strategy map, Using Fuzzy Dematel Method, modiriyat-e-farda Journal, 37(12),51-68.

Sarmad GH.A (2011).Comparison of the managers performance in girls government high schools and non-government high schools in the city of Tehran,Education administration research quarterly ,2(2)97-116.

Soleymani .L, Safari.S, Keshavarzi. A.H (2016). Designing, performance and productivity indicators for non-profit educational institutions using hybrid approach, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, Shahed university

Tzeng.G. & Chiang. C. & Li. C. (2007). Evaluating intertwined effects in elearning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysisand DEMATEL. Expert system with Application. 32 (4), 1028-1044.

Yargholi.B. (2013) An Investigation of the rationality behind the establishment of non-profit schools and its harmony with educational justice based on educational experts’ viewpoints: A Hermunitic perspective, Journal of Foundations of Education, 3(2), 195 -210.

Yukse, H & Coskun, A (2013).Strategy focused schools: an implementation of the balanced scorecard in provision of educational service (2013).4th International conference on new Horizons in educational, 2450-2459.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.