palette
بررسی تأثیر ویژگی ثبات قدم دانشجویان در موفقیت سیستم‌های یادگیری الکترونیک با استفاده از مدل مکلین و دلون (مورد مطالعه: مرکزآموزش‌های الکترونیک دانشگاه گیلان)

چکیده

هدف : امروزه استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیک افزایش چشم‌گیری داشته است. به طوری که بسیاری از دانشگاه­ها و مؤسسات و سازمان‌ها به آموزش مجازی با استفاده از این سیستم‌ها روی آورده­اند. از این رو نیاز به بررسی عوامل مؤثّر بر موفقیت این سیستم­ها روز به روز احساس می­شود. مطالعات پیشین نشان می‌دهد که، عوامل روان شناختی کاربران یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت این سیستم‌هاست. این پژوهش به بررسی تأثیر یک ویژگی روان­شناختی کاربران به نام ثبات قدم  بر موفقیت سیستم یادگیری الکترونیک دریک مرکز آموزش مجازی پرداخته است. به این منظور متغیّر ثبات قدم به مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعات مکلین و دلون وارد شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیّت و نوع توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 310 نفر از دانشجویان مرکز آموزش­های الکترونیک دانشگاه گیلان هستند که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 173 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع­آوری داده­ها در این پژوهش از پرسش‌نامه استاندارد و بومی شده اقتباس شده از مطالعه داکورث و کوین (2009) و آپریکیو و همکارانش(2016) استفاده شده است. برای تشخیص رابطه علّی بین متغیّرهای مستقل و وابسته  نیز از روش مدل­سازی معادلات ساختاری(SEM) و بکارگیری حداقل مربّعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPlS3 به تحلیل آماری داده­های گردآوری پرداخته شده است.

بحث و نتیجه گیری : یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که ثبات قدم کاربران بر استفاده آن­ها از سیستم یادگیری الکترونیک و رضایت کاربران بر سیستم تأثیر دارد. همچنین سایر ابعاد ساختاری مدل موفقیت مکلین و دلون نیز مورد تأیید قرار گرفتند. از این رو برای ارتقا استفاده و رضایت کاربران از سیستم پیشنهاد می‌شود که به ویژگی‌های روان شناختی آن‌ها توجه و از آن در جهت سفارشی سازی پروفایل­های کاربران استفاده گردد. همچنین در ارزیابی روانی و مشاوره تحصیلی دانشجویان  ویژگی ثبات قدم در نظر گرفته شده و آموزش‌هایی در جهت تقویت آن اعمال گردد.

واژگان کلیدی
روش معادلات ساختاری، مدل مکلین و دلون، موفقیت سیستم یادگیری الکترونیک، ویژگی ثبات قدم

منابع و مآخذ مقاله

Abdullah, F. & Ward, R.(2016).Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by analysing commonly used external factors, Computers in Human Behavior, 56, 238-256.

Aldholay,A.H., Isaac,O., Abdullah,Z., & Ramayah,T. (2018).The Role of Transformational Leadership as a Mediating Variable in DeLone and McLean Information System Success Model: The Context of Online Learning usage in Yemen, Telematics and Informatics,35(5), 1421-1437.

Al-Fraihat,D., Joy,M., Masa’deh,R., & Sinclair, J. (2019).Evaluating E-learning Systems Success: An Empirical Study, Computers in Human Behavior,102, 67-86.

Aparicio ,M . ;Bacao ,F. & Oliveira,T.(2016). Cultural Impacts on e-Learning Systems’ Success’, The Internet and Higher Education, 31, 58-70.

Aparicio,M . ;Bacao ,F. & Oliveira,T.(2017).Grit in the path to e-learning success. Computers in Human Behavior, 66,388-399.

Boroufar,A.,Sadeghy,S. & Shokohyar,S.(2015), Assessment of Success of Saman Insurance E-education System Using the Delone-Mclean Modified Model., Interdisciplinary Journal of Virtual Learning,6(3), 70-84. (In Persian)

Chen, H.-J. (2010).Linking employees' e-learning system use to their overall job outcomes: An empirical study based on the IS success model. Computers & Education, 55(4), 1628-1639.

Davari,A. & Rezazadeh,A.(2014),’ Structural Equation Modeling with Software PLS’,(2^thedn) ,Tehran:Iranian Student Book Agency.( In Persian)

De Melo Pereira, F.A., Martins Ramos, A.S., Gouvêa, M.A. & da Costa, M.F.(2015),Satisfaction and continuous use intention of e-learning service in Brazilian public organizations, Computers in Human Behavior, 46, 139- 148.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992).Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1), 60-95.

Dominici ,G. & palumbo , F. (2013).How to build an e-learning product: Factors for student/customer satisfaction. Business Horizons, 56(1), 87-96.

Duckworth, A.L. & Gross J.J.(2014).Self-Control and Grit: Related but Separable Determinants of Success. Current Directions in Psychological Science ,23(5), 319-325.

Duckworth, A.L. & Quinn, P.D. (2009).Development and validation of the short grit scale(grit-s).Journal of Pers Assess,91(2),174-166.

Duckworth, A.L.; Peterson, C.; Matthews, M.D. & Kelly, D.R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Pers Assess, 92(6), 1087-1101.

Duckworth,A.(2016),’Grit;The Power of Passion and Perseverance’,(Seyedeh samaneh seyedi) ,Tehran:Novin .(In Persian)

Esmaeeli,H.,Rahmani,S.,Kazemi,A. & Aliahmadi,M.(2016),’ Evaluation of E-Learning of the virtual learning program from the student's point of view’, Public Management Research ,9(34),.203-222.(In Persian)

Etezadi-Amoli, J., & Farhoomand, A. F. (1996),A structural model of end user computing satisfaction and user performance. Information & Management, 30(2), 65-73.

Fullerton, G. & Taylor S. (2002).Understanding the Wait Experience: A Critical Incidents Perspective. AMA Winter Marketing Educator’s Conference, St. Petersburg, FL.

Govindasamy .T.H.(2002).Successful implementation of e-Learning Pedagogical considerations. Internet and Higher Education,4(3), 287-299.

Holsapple C.W.& Lee-Post ,A.(2006).Defining, Assessing, and Promoting E-Learning Success: An Information Systems Perspective. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 4(1), 67-85.

Isaac O., Aldholay A., Abdullah Z. & Ramayah T.(2019), Online learning usage with in Yemeni higher education: The role of compatibility and task-technology fit as mediating variables in the IS success model, Computers & Education ,136,113-129.

Joy, S., & Kolb, D. A. (2009). Are there cultural differences in learning style?, International Journal of Intercultural Relations, 33(1), 69-85.

Khan,B.H.(2004).People, process and product continuum in e-learning: The elearning P3 model. Educational Technology,44(5), 33-40.

Landers R.N.,& Lounsbury ,J.W(2006).An investigation of Big Five and narrow personality traits in relation to Internet usage.Computers in Human Behavior ,22(2), 283–293.

Liaw,.S.S, Huang, H. M & Chen,G. D. (2007). Surveying Instructor And Learner Attitudes Toward E-Learning. Computers and Education,49(4), 1066-1080.

Maldonado M., Khan, G., Moon, J. & Rho ,J.(2010).E-learning motivation and educational portal acceptance in developing countries. Online Information Review, 35(1), 66-85.

Mohagheghi,H. & Ghasemi P.(2016),’ Predict of Students Grit Based on Mindset’, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning,Vol.4,No.6,P.P.119-129. (In Persian)

Mohammadi,H.(2015).Investigating users’ perspectives on e-learning: An integration of TAM and IS success model. Computers in Human Behavior, 45, 359–374.

Olyaei,Kh.,Ramzani Esfadan,A.,Jahan Tighi,M. & Shirzadi,R.(2015),’ Providing a model for evaluating and explaining the position of the e-learning system of the country's technical and vocational education organization’, Training skills,3(11),49-65.(In Persian)

Ong, P. (2004). A descriptive study to identify deterrents to participation in employer-provided e-learning. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University, Degree PhD.

Pasandideh,A.(2016),’ Investigating the Effects of Using Information Technology in the Comprehensive Human Resource Information System (NJA)’, Quarterly Journal of Resource Management in Police,3(3),131-145. ( In Persian)

Petter, S.,& McLean, E.R. (2009). A meta-analytic assessment of the DeLone and McLean IS success model: an examination of IS success at the individual level. Information and Management,46(3), 159-166.

Rasouli,R. & Pahlevaninejad,D.,(2016) ,A Linear Model for Quality Assessment on Learner’s Satisfaction in Electronic Learning Bases of Universities with Distance Education System, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 8 (15), 9-26. ( In Persian)

Singh, K., & Jha, S. D. (2008). Positive and negative affect, and grit as predictors of happiness and life satisfaction. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34(2), 40-45.

Tarhini, A.,Hone,K., Liu, X.,& Tarhini ,T. ,(2017),’ Examining the moderating effect of individual-level cultural values on users’ acceptance of E-learning in developing countries: a structural equation modeling of an extended technology acceptance model’, Interactive Learning Environments,25(3),306–328.

Tarjoman,l. & Siadat, S. H. (2018), Possibility of having E-learning in high schools of rural and nomadic areas in Lorestan province, Journal of Management and Planning in Educational Systems,12(1),311-338. ( In Persian)

Urbach, N., Smolnik, S., & Riempp, G. (2010). An empirical investigation of employee portal success. The Journal of Strategic Information Systems, 19(3), 184-206.

Wang Y. S.,Wang, H.-Y., & Shee, D. Y. (2007). Measuring e-learning systems success in an organizational context: Scale development and validation. Computers in Human Behavior, 23(4), 1792-1808.

Wang,W.T., & Wang, C.C. (2009)’An empirical study of instructor adoption of web-based learning systems.’, Computers & Education,53(3), 761–774.

Xu, D., Huang, W. W., Wang, H., & Heales, J. (2014). Enhancing e-learning effectiveness using an intelligent agent-supported personalized virtual learning environment: An empirical investigation. Information & Management,51(4), 430–440.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.