palette
تبیین ویژگی‌های دورۀ گذار دانشگاه از نسل دوم به نسل سوم (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های فنی-مهندسی کشور)

چکیده

هدف: هدف اصلی از این پژوهش، تعریف و ‌تبیین ویژگی‌ها و الزامات دورۀ گذار از نسل دوم به نسل سوم برای یکی از دانشگاه‌های طراز اول حوزه فنی-مهندسی کشور و تعیین شاخص‌های کلیدی برای پایش عملکرد آن در طول این دوره بود. ارائه الگویی که بتواند برای دانشگاه‌های مشابه، در تعریف و طی کردن دوره گذار،‌ مورد استفاده قرار گیرد هدف بعدی این پژوهش به شمار می‌رود.

روش پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعات موردی بوده که به شیوه میدانی و براساس الگوی پیشنهادی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها به اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه، ‌بالغ بر 400 نفر بوده است. جامعه نمونه در مرحله پیمایشی پژوهش، شامل 67 نفر از اعضای هیأت علمی منتخب بوده که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بوده‌اند. اعضای منتخب در 6 کمیته تخصصی سازماندهی شده و به صورت کاملاً میدانی در فرایند پژوهش،‌ مشارکت داده شدند.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تحول دانشگاه نسل دوم به نسل سوم مستلزم طی کردن یک دوره حدوداً 10 ساله می‌باشد که به دوره گذار معروف است. تهیه و تأمین زیر ساخت‌های لازم اعم از زیرساخت‌های نرم از قبیل طراحی فرایندها،‌ تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های سخت از قبیل تأمین فضاهای فیزیکی لازم به همراه فرهنگ‌سازی در بین اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان مهم‌ترین وظایف مدیریت در دوره گذار به‌شمار می‌رود. گرچه مشخصه‌های کارآفرینی و تجاری‌سازیِ دستاوردهای علمی، برجسته‌ترین ابعاد یک دانشگاه نسل سوم به حساب می‌آیند اما توانمند شدن دانشگاه در تبدیل دانش به فناوری و جایابی مناسب دانشگاه در زنجیره‌ها و شبکه‌های ارتباطات و همکاری‌های علمی بین‌المللی،‌ ابعاد نسبتاً پررنگ‌تر از هویت دانشگاه در دورۀ گذار را شکل می‌دهند و لذا ضروری است که سهم قابل توجهی از فهرست شاخص‌های پایش عملکرد در دورۀ گذار به حوزه‌های یاد شده اختصاص یابد.

واژگان کلیدی
پایش عملکرد، تجاری‌سازی، دورۀ گذار، کارآفرینی

منابع و مآخذ مقاله

Awidi, I. (2014). Repositioning Budget-Constrained Universities as Third-Generation Universities. Educase review. (https://er.educause.edu/articles/2014/11/repositioning-budgetconstrained-universities-as-thirdgeneration-universities)

Behzadi. Nazanin, Razavi. Seyyed Mostafa & Hosseini. Seyyed Rasool. (1393). Tarrahie olgooye mafhoomie daneshgahe karafarin ba rooykarde karafarinie sazmani. Faslnameye karafarini, 7(4), 697-713

Daneshgahe sanatie Sharif. (1394). Sanade tahavvole rahbordi: be sooye cheshmandaze1404.

‌Daftare maghame moazzame rahbari. (1393). Siasathaye kollie elm va fanavarie keshvar.

Sazmane barnameh va boodjeh. (1394). Nezamnameye tadvine Sanade sheshome toseeye keshvar.

Economou, J. S. (2013). AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY. A Proposal to Establish a Technology Transfer Independent Board of Directors. Vice Chancellor for Research. University of California, Los Angeles

European commission. (2012). A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities.

Hunt, C., Collins. B., war dope. A. & hatchings. M. (2017). First- and second-generation design and engineering students: experience, attainment and factors influencing them to attend university. Higher Education Research & Development . 28, 1-14

Fatanatfarde Haghighi. Milad & Mahmoodi. Hamid. (1395). Naghde bar Daneshgahe karafarin. Kongereye amoozeshe aalie Iran.

Geiger, R. L. (2017). The History of American Higher Education. Princeton University press.

Jessop, B. (2017). Varieties of academic capitalism and entrepreneurial universities. Journal of higher education. 73(6), 853-870

Lackeus, M. (2013). Developing entrepreneurial competencies. Thesis for the degree of licentiate of engineering. Chalmers University of Technology.

Maxivoma, O., belyaev. M., Hamzina. G. (2016). Russian Education in the Context of the Third Generation Universities` Discourse: Employers’ Evaluation. International journal of environmental &science education, 11(6), 9101-9112

Mirkamali. Seyyed Mohammad & Mazari. Ebrahim. (1396). Naghse khod toseehiy bar amadegi baraye tagieere karkonane marakeze amoozeshe aali, ba mianjigarie behsazie sazmani. Modiriat va barnamehrizi dar nezamhaye amoozeshi, 10(2), 33-60

Mirzaeeian e kajvari. Yousef. & Sharifi. Masoud. (1395). Barrasi va moghayeseye moallefehaye karafarini dar beyne danesh amoozane sale akhare madarese motevasseteh va honarestan shahrestane delfan. Modiriat va barnamehrizi dar nezamhaye amoozeshi, 9(17), 131-158

Motallebifard. Alireza., Arasteh. Hamidreza., Navehebrahim. Abdorrahim. & Abdollahi. Bizhan. (1395). Vakavie Avamele moasser bar sheklgiri, toseeye kajkarkardhaye amoozeshe aali dar Iran. Modiriat va barnamehrizi dar nezamhaye amoozeshi, 9(17), 9-40

National Advisory Council on Innovation and Entrepreneurship of America. (2013). The innovative and entrepreneurial university. Anniversary report.

Peykarifar. Fatemeh & Mahnegar. Farshad. (1391). Barrasie naghseh daneshgahha dar toseeye karafarini. Confrance mellie karafarini va kasb o karhaye danesh bonyan. Daneshgahe Mazandaran.

Pillay, P. (2011). Higher Education and Economic Development. Centre for Higher Education Transformation (CHET).

Pishnevise Aeen nameye nahveye ijade daneshgahe karafarin. Daftare barnameh rizie omoore fanavari. Vezarate oloom tahghighat va fanavari. (1396).

Poorezzat. Ali Asghar, Fathi. Fatemeh & Gahsemi. Farzaneh. (1395). Tasvir bardari az ketabkhanehaye taaligara va daneshmabna dar emtedade toseeye naslhaye jadide daneshgahe. Tahghighate ketabdari va ettela resanie daneshgahe, 51(4), 13-37

Robert, P. (2011). A book review on towards the third generation university: managing the university in transition. Journal of Educational Administration and History . 43(1)

Shoraaye aalie enghelabe farhangi. (1392). Naghsheye jame elmie keshvar

Taghipoore Zahir. Ali & Hasanmoradi. Narges. (1385). Olgooye monasebe ijade daneshgahe karafarin. Majalleye eghtesad va modiriat, 69, 32-40

Yongli, D. & Wiewie. (2017). Recent Development of the Second and Third Generation Irreversible Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitors. Chemistry and bio diversity, 14(7), 66-84

Vezarate oloom tahghighat va fanavari. (1394). Olgooye pishnahadi baraye tadvine barnameye rahbordi dar daneshgahha.

Wissema, J. G. (2009). Towards the Third Generation University Managing the University in Transition. Edward Elgar publishing.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.