palette
نظام آموزش و پرورش و خلاء ده ساله یک الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدارس هیات امنایی کشور از منظر سیستم مدیریت مدرسه محور

چکیده

هدف:امروزه،تغییراتتکنولوژیکی،تأثیربهسزاییبرتمامیاجزایتشکیل‌دهندهساختارآموزشیبرجاینهادهاست.، به‌گونه‌ایکه آموزشوپرورشراناگزیرازاتخاذسیاست‌هایجدید،ازجمله اجرایسیستممدرسهمحوری در مدارس هیأت امناییکردهاست، کهبه‌عنوانضرورتیاجتناب‌ناپذیردرنظام آموزشیمطرحاستکهاجرایکامل وعاجلآندرنظامآموزشیسبببرون‌رفتازمشکلاتکنونیآموزشیخواهدبود. پژوهش حاضر با هدف، ارائه یک الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدارس هیأت امناییکشور با توجه به خلاء ده ساله در نظام آموزش و پرورش کشورمان از منظر سیستم مدیریت مدرسه‌محور انجام شد.

مواد و روش‌ها:محقق از لحاظ کیفی موضوع پژوهش را با استفاده از رویکرد داده بنیادی به‌منظور شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های سیستم مدیریت مدرسه‌محور جهت ارزیابی عملکرد مدارس هیأت امنایی کشور مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش شامل فهرستی 20 نفره از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه سازمان مشارکت‌های مردمی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر و مدیران و معلمان مدارس هیأت امنایی بوده است که در نهایت از میان این افراد، 12 نفر تحت عنوان اعضای کمیته دلفی برای انجام مصاحبه پاسخ مثبت دادند و مصاحبه با آنان آغاز شد. در این پژوهش از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده گردید.

بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل ازتجزیهوتحلیلداده‌هايکیفیحاصلازمصاحبه‌هابا مشارکت‌کنندگان در پژوهش (اعضاء کمیته دلفی)، کدگذاري باز، محوری، گزینشیو هم‌چنینتحلیلمحتوايمتنمصاحبه‌هاودرعینحالمطابقتآن‌هابامبانینظري،مقوله‌ها،عواملاصلیوفرعی سیستم مدیریت مدرسه‌محور مؤثر در ارزیابیعملکرد مدارس هیأت امنایی، 12 مقوله و عامل اصلی به ترتیب مشارکت، تعهد سازمانی، انعطاف‌پذیری، تفویض اختیار، استقلال، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، تمرکززدایی، رسالت، توانمندسازی، ساختار مجدد، و فرهنگ سازمانی و 38 عامل فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند. مجموع نتایج نشان داد که پیاده‌سازی و اجرای سیستم مدیریت مدرسه برای ارزیابی عملکرد مدارس هیأت امنایی کشور در حد متوسط می‌باشد. مدل حاصل از این پژوهش، ابزاری را مهیا می‌سازد که می‌تواند به‌طور عملی و ملموس به ارزیابی عملکرد مدارس هیأت امنایی در حیطه ویژگی‌های اختصاصی و فرعی مدل جهانی مدیریت مدرسه‌محور پرداخته و شتاب به سمت عدم تمرکززدایی را سرعت ببخشد. لازم است آموزش و پرورش در یک برنامه‌ریزی بلندمدت (حداقل پنج ساله) ضمن فراهم کردن زمینه‌های لازم و مد نظر قرار دادن الگوی پژوهش حاضر، به تدریج نسبت به استقرار سیستم مدیریت مدرسه‌محوری در مدارس هیأت امنایی اقدام نمایند.

واژگان کلیدی
مدیریت مدرسه محور، مدارس هیات امنایی، نظام آموزش و پرورش، ارزیابی عملکرد

منابع و مآخذ مقاله

Adam, E., & Nir, M. (2006). The equity consequences of school based management. International Journal of Educational Management, 20(2), 16-26.

Adam, E., & Nir, M. (2010). School based management and its effect on teacher commitment. Internet Journal of Leadership in Education, 5(4), 56-72.

Creswell, J., & Miller, D. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.

Ehsani, P., Madanian, A., & Moshtaghi, S. (2014). Investigating the different views of principals, head teachers, and the experts in educational department with regard to the use of school-based management model in Ahwaz. Presented at International Conference of Management in 21st Century, Iran.

Elmelegy, R. (2014). School-based management: An approach to decision-making quality in Egyptian general secondary schools. School Leadership & Management, 7(2), 1-18.

Hemmati, F., & Samadi, P. (2015). Explaining the effective factors in implementing the school-based management model in educational system. The National Conference of Management and Education, Malayer University, Iran.

Jahanian, R. (2008). The dimensions and factors in school-based management and a conceptual model, knowledge and research in educational science. (Thesis), Islamic Azad University of Khorasegan.

Khavari, A., Rafati, M., Sahebekhtiari, B., & Aghamohammadi, M. (2014). Evolution in school management: The principles of school-based management in educational reform document. The First Conference in Education and the Psychology of Sociocultural Pathology in Iran, The Soroush Hekmat Razavi Islamic Research Center, Iran.

Marandi, R., & Alhosseini, H. (2012). The abstracts in national. conference of educational reform, Iran.

Mehralizadeh, Y., Mohenni, A., & Elhampour, H. (2013). Investigating the performance of the board of trustee’s schools in Ahwaz. Planning Studies Quarterly, 2(3),67-82.

Mirkamali, M., & Elami, F. (2009). The evaluation of elementary school in Tehran for the degree of readiness to implement school-based management. Innovative Educational Ideas, 3(2), 45-57.

Nassresfahani, A. (2014). The present and future of school curriculum in Iran: Theories, challenges, and management requirements based on schools in Iran’s educational system. Conference in Educational Research, Iran.

Rajbhandari, M. (2011). Huedle towards educational decentralization: An ontological paradigm of community participation. Educational in Developing countries: problems and possible solutions, 7(3), 1-42.

Razaghmarandi, H. & Alhosseini, H.(2012). The abstracts of presented in national. conference on engineering of reforms in education, Iran.

Sawada, Y., Takeshi, A., Andrew, S. (2015). Election, implementation, and social capital in school-based management: Evidence from a randomized field experiment of COGES Project in Burkina Faso, JICA-RI, 5(3), 80-105.

Strauss, A., & Corbin, J. (2006). Basics of qualitative research: Theories, approaches, and methods. SAGE Publications.

The development of people’s participation and the council’s affairs. (2009). Instructions and practical guidelines for the board of trustee’s schools. Non-profit and Private School Organization and Development of People’s Participation, Second Edition.

Vally G., Daud, K. (2015). implementation of school-based management policy: An exploration. Procedia social and Behavioral Sciences, 172(1) ,693 – 700.

Yamauchi, F. (2014). An alternative estimate of school-based management impacts on students’ achievements: evidence from the Philippines. Journal of Development Effectiveness, 6(2), 97-110.

Yau, H., & Cheng, A. (2014). Principals and Teachers’ perceptions of School-Based Management. International Education Research, 2(1), 44-59.

Zahiri, B., Moradi, S., & Heydarpour, V. (2013). Decentralization of decision-making in schools: Theories and evidence with


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.