palette
نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش و پرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغلشان: نتایج یک مطالعه آمیخته

چکیده

مقدمه: عجین شدن با شغل به‌عنوان حالت ذهنی مثبتی از انجام کار است که با توان یا قدرت، ازخودگذشتگی یا تعهد و جذب توصیف می‌شود. عجین شدن معلمان با شغلشان به­عنوان ارتباط معلمان باکارشان و عجین شدن رابطه معلمان با مدرسه تعریف می­شود. معلمان عجین شده با شغلشان عملکرد آموزشی بهتری دارند، از اطلاعات، برای مؤثرتر کردن آموزش استفاده می‌کنند، در هنگام افت عملکرد دانش‌آموزان در فرایند آموزش خود، تغییر ایجاد می‌کنند و در سختی‌ها حرفه‌ای­تر عمل می‌کنند و نتایج بهتری به دست می‌آورند. پژوهش­های صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد عوامل متعددی ازجملهمنابع فردی و شغلی،قدردانی، تعامل‌های بین معلمان، ویژگی‌های سازمانی، سبک مدیریت و رهبری، حمایت ناظر و سرپرست بر عجین شدن معلمان با شغلشان تأثیر دارد.

هدف: این پژوهش باهدف شناسایی نشانگان نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش‌وپرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغلشان و ارزیابی وضع موجود آن در میان مدارس شهر خرم‌آباد انجام‌شده است.

مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، ابتدا کیفی و بعد کمی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از مدیران و معلمان باتجربه، نمونه و مشهوری که بنا بر گزارش والدین و دیگر مدیران می‌توان آن‌ها را عجین شده با شغل تلقی نمود، با استفاده از روش­های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. جامعه بخش کمی پژوهش، کلیه مدیران و معلمان دوره‌های تحصیلی ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه (دوره اول و دوم) شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 96-95 بودند؛ تعداد نمونه، 340 نفر از معلمان دوره­های مختلف تحصیلی شهر خرم­آباد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعیین‌شده و با ابزار محقق ساخته عجین شدن شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه عجین شدن شغلی معلمان توسط اساتید و صاحب‌نظران تائید شده و پایایی آن مناسب بود (آلفای کرونباخ بالاتر از 8/0). برای تحلیل متون ادبی و مصاحبه­ها جهت تدوین شاخص­های عجین شدن شغلی معلمان در بخش کیفی از روش کدگذاری باز استفاده شد؛ و جهت تحلیل آماری داده­های بخش کمی، از روش تحلیل عاملی تأییدی و آزمون (T تک نمونه‌ای) استفاده شد.

بحث و نتیجه­گیری: یافته­های بخش کیفی پژوهش حاکی از آن است که عجین شدن شغلی معلمان شامل 18 نشانگر و 5 بعد: برانگیختن معلمان، رویه­های ارزیابی عملکرد، ایجاد فرصت‌هایی جهت دانش‌افزایی، سبک مدیریتی دمکراتیک و جو و فضای مدرسه است. در بخش کمی نیز آزمون تحلیل عاملی تأییدی، الگوی اندازه‌گیری متغیر نهفته برازش قابل قبولی با داده‌ها را نشان داد. در بخش کمی با توجه به نتایج آزمون (T تک نمونه‌ای)، ابعاد پنج­گانه نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش‌وپرورش در حد متوسط و معناداری ارزیابی شد. عجین شدن شغلی معلمان یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار می­گیرد که نیازمند شناسایی و بررسی­های بیشتری است.

واژگان کلیدی
عجین شدن معلمان با شغل، مطالعه آمیخته، نقش و وظایف، مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش‌وپرورش.

منابع و مآخذ مقاله

Abele, Khudayar (2005). The Need for Discussing the Development of Meritocracy in Organizations. Proceedings of the First National Conference of Meritocracy in Organizations, Faculty of Psychology and Education of Tehran University. [Persian]

Arifin, F., Troena, E. A., &Djumahir, M. R. (2014). Organizational Culture, Transformational Leadership, Work Engagement and Teacher’s Performance: Test of a Model. International Journal of Education and Research, 2(1), 1-14.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of managerial psychology, 22(3), 309-328.

Bakker, A. B., Demerouti, E., De Boer, E., &Schaufeli, W. B. (2003).Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency.Journal of vocational behavior, 62(2), 341-356.‏

Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., &Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal of educational psychology, 99(2), 274.‏

Bay, A. B., An, I. L., & Laguador, J. M. (2014). Organizational Satisfaction and Work Engagement of Filipino Teachers in an Asian University. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 2(4), 32-41.‏

Bazargan, A. (2009). An introduction of qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar publication. [Persian]

Borup, J., Stevens, M. A., & Waters, L. H. (2015).Parent and Student Perceptions of Parent Engagement at a Cyber Charter High School.Online Learning, 19(5), 69-91.‏

Creswell,J. W& Plano Clark,V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Translated by Alireza Kiamanesh&Javid Saraei(2010). Tehran:Aeizh Publication. [Persian]

Hakanen, J. J., Bakker, A. B., &Schaufeli, W. B. (2006).Burnout and work engagement among teachers.Journal of school psychology, 43(6), 495-513.

Henkel, T. G. (2016). The Relationship Between Transformational Leadership Styles and University Adjunct Faculty Work Engagement.

Høigaard, R., Giske, R., &Sundsli, K. (2012).Newly qualified teachers’ work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burnout, and the intention to quit.European Journal of Teacher Education, 35(3), 347-357.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). Educational administration: Theory, Research & Practice Translated by mir Mohamad seyed abas-zade(2017), Urmia: anzal Publication. [Persian]

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 692-724.‏

‏Karen Seashore Louis. (2006). Organizing for school change. Routledge.‏

Keengwe, J. (Ed.). (2015). Handbook of research on educational technology integration and active learning. IGI Global.

Klassen, R. M., Yerdelen, S., & Durksen, T. L. (2013). Measuring teacher engagement: development of the engaged teachers scale (ETS). Frontline Learning Research, 1(2), 33-52.

Konermann, J. (2012). Teachers' work engagement. A deeper understanding of the role of job and personal resources in relationship to work engagement, its antecedents, and its outcomes. Universiteit Twente.

Kulophas, D., Ruengtrakul, A., &Wongwanich, S. (2015). The Relationships among Authentic Leadership, Teachers’ Work Engagement, Academic Optimism and School Size as Moderator: A Conceptual Model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2554-2558.‏

Runhaar, P., Sanders, K., &Konermann, J. (2013). Teachers' work engagement: Considering interaction with pupils and human resources practices as job resources. Journal of Applied Social Psychology, 43(10), 2017-2030.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 10-24.‏

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.

Torrente, P., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2012). Teams make it work: How team work engagement mediates between social resources and performance in teams. Psicothema, 24(1), 106-112.

Welch, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328-346.‏

West, C. (2013). The 6 Keys to Teacher Engagement: Unlocking the Doors to Top Teacher Performance. Routledge.

Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., &Schaufeli, W. B. (2007).The role of personal resources in the job demands-resources model.International journal of stress management, 14(2), 121.

Yu, S., Xu, H., & You, Y. (2015). Research on the Relation Between the Self-Leadership and Work Engagement of the Primary and Junior School Headmaster. Studies in Sociology of Science, 6(2), 17.‏


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.