palette
بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ایران انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی، استنباطی و همبستگی صورت گرفته است. نمونه‌ی پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهرهای (زابل، زاهدان، ایرانشهر) استان سیستان و بلوچستان می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، و رضایت شغلی می‌باشد که پایایی آن‌ها به ترتیب:: 93%، 94% و 95% برآورد گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که وضعیت عدالت سازمانی و ابعاد آن، تعهد سازمانی و ابعاد آن و هم‌چنین رضایت شغلی در حد مطلوبی بوده است، رابطه عدالت و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن و رضایت شغلی رابطه معناداری را نشان می‌دهد. هم‌چنین از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت رویه‌ای و توزیعی پیش‌بینی بیشتری را از تعهد سازمانی و عدالت مراوده‌ای، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی پیش‌بینی بیشتری را از رضایت شغلی داشته است. در نهایت بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی با توجه به ویژگی‌های دموگرافیکی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. اما در نوع مؤسسه تفاوت معناداری مشاهده گردید.

واژگان کلیدی
عدالت سازمانی، تعهد سازمانی- رضایت شغلی- اعضای هیات علمی.

منابع و مآخذ مقاله

احمدی، پروانه، رحمانپور، لیلا (1381). راهبردهای حفظ و نگهداری منابع انسانی، مجله مدیریت، شماره 65، :43-51.

ایمانی، معصومه و همکاران (1391). رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان و مدارس عادی، استثنایی و استعدادهای درخشان، فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی. شماره 5.

بست، جان (1384). روش‌هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري. ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني، تهران: انتشارات رشد، چاپ دهم.

بیدختی، علی‌اکبر. صالح‌پور، معصومه (1391). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو‌ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 26 :40 -31

پور سلطانی، حسین و همکاران (1390). ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی، نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 1 :59 .

سيدجوادين، سيدرضا. فراحي، محمد‌مهدي. طاهري‌عطار، غزاله (1387). شناخت نحوه تأثير گذاري، ابعاد عدالت سازماني، بر جنبه‌هاي گوناگون رضايت شغلي و سازماني، نشريه مديريت بازرگاني، دوره 1، شماره 1 : 70-55 .

جعفر زاده کرمانی، زهرا (1385). بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضاء هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

حسین‌زاده، علی. ناصري، محسن (1386). عدالت سازمانی. ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال هجدهم، شماره 190 : 23-18.

رضاییان،علی (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

زارع شاه آبادی، اکبر و همکاران (1391). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 48 : 188-165.

زارعی ، محمد (1380). بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد در رشته تربیت بدنی استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

دانش فرد ، کرم ا... محجوب روش ، شبنم (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان شرکت فولاد یزد، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره 4 : 136-115.

سکاران، اوما (1383). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمدصائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ سوم .

غفوري، ورنو. سفادراني، محمد‌رضا. گل‌پرور، محسن (1388). بررسي رابطه مؤلفه‌هاي عدالت سازماني با تعهد سازماني در كاركنان شهرداري شهر اصفهان، مطالعات روانشناختي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء، دوره‌ي 5 شماره4 : 148-139 .

کاظمی، یحیی و همکاران (1390). رابطه بین هوش هیجانی ، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره 4: 78.

ميرزامحمدي، محمدحسن. عبدالملكي، جمال (1390). بررسي رابطه تعهد سازماني با كيفيت ارائه خدمات در كاركنان اداري و آموزشي غير هيأت علمي دانشگاه شاهد، دو‌ماهنامه علمي- پژوهشي دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره 33 :84-67.

نوربخش، مهوش (1376). بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی سراسر کشور، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

یادگاری، منصوره (1387). بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی دخترانه نواحی هفت گانه مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، فصلنامه پژوهشی، آموزشی مدارس کارآمد شماره هفتم .

یعقوبی، مریم. سقاييان نژاد اصفهانی، سکينه. ابوالقاسم گرجی، حسن. نوروزی، محسن. رضايی، فاطمه، (1388). رابطه‌ي عدالت سازماني با رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، دوره12، شماره 35: 32-25.

blayer estali, A. (1998). “Organization justice” Management. Oxford Bibliographies ,52.pp.101-113.

Bos K.V., (2001). “Fundamental of organizational justice”. Journal of vocational for a better understanding of Organizational justice. Journal of Vocational Behavior, 58,pp.254-9.

Brockner,J., Wisenfield, B.M (1996). “An integrative framework for explaining reactions to decision”: Integrative effects of outcomes and procedures, Psychology Bulletin, 120, pp.189-208.

Kermik, (2000). “The study of career attitude on career satisfaction, organizational commitment, and career commitment and its relation with career adaptability”.75pp.117-119.

Kee wait clip, (2000). “The study of Organizational Commitment among men Teachers”,135,pp.111-113.

Long (2006). the study of career satisfaction in Australia. 147, pp.11-14.

Pilaii and et.al, (2001). “The role of justice”, concluded that preceded justice has an important role in predicting satisfaction in employees, Academic journal.110,pp..25-27

Paterson vaba, (1975). “Career satisfaction among male and female librarians at university and collegian library”.95,pp..55-57.

Tampso (2010). ”The Relationship between justice and customer satisfaction”. 85,pp.65-67.

T. Metai (2008). “The Study of Organizational Commitment with Career Satisfaction and functioning”. 70, pp.40-42.

Varner (2005). “Organizational justice”. The Role of Organizational Justice on Moral Behaviour”.145, pp.100-102.

Hurley, John Alan, JR. (1995). “The Effects of Organization Rewards on the Job Satisfaction of Washington Community college full-time faculty”. Degree: EDD, Seattle university.130,pp.115-116.

Wood Rather Ford ( 2010). ”The study of relation between different parts of career satisfaction among American sellers”. 105, pp.111-112.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.