palette
پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه (یافته‌های یک پژوهش پدیدارشناسی)

چکیده

 افشاگری، توجه نشان دادن به اشتباهات و تخلفات در یک سازمان، و افزایش نگرانی‌ها درباره‌ی رخدادهای آسیب‌رسان در محیط است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پدیده‌ی افشاگری در مدرسه، به‌منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی و توسعه‌ی مبانی نظری آن است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 18 معلم رسمی مقطع متوسطه شاغل در آموزش و پرورش شهر تهران بودند. مشارکت‌کنندگان بر حسب تجربه و نیز آشنایی کلی با موضوع انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و به روش هدایت کلیات، گردآوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها با روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از سه سطح باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که افشاگری، پدیده‌ای مهجور در مدرسه است که مفهوم و جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است. تا آنجا که با مفاهیمی دیگر، با بارارزشیِ منفی، یکسان پنداشته می‌شود. در راستای اقدام به افشاگری در مدرسه، موانع ، پیامدها و تسهیل‌کننده‌هایی وجود دارد. هم‌چنین افراد برای افشاگری و یا عدم اقدام به آن دلایلی دارند، که البته مهم‌ترین و پررنگ‌ترین دلیل اکراه از آن، این است که افشاگری در جامعه‌ی ما، هم‌چون تابویی می‌ماند که از نظر افراد مخرب شناخته می‌شود.

واژگان کلیدی
افشاگری- پدیدارشناسی- سوت‌زنی- مدرسه

منابع و مآخذ مقاله

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.

BALTACI, A., & BALCI, A. (2017). Reasons for Whistleblowing: A Qualitative Study1.journal of educational sciences research, 7(1), 37-51.

Bazargan, A. (2008). Introduction to Qualitative Research Methods; Common Approaches to Behavioral Sciences. Tehran: Didar Publishing.

Creswell, J. W. (2005). Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Newjersey: Pearson Ed.

Elliston, F. A. (1982). Civil Disobedience and Whistleblowing: A Comparative Appraisal of Two Forms of Dissent. Journal of Business Ethics, 1, 167-177.

Gall, M.D., Joyce, P.G., & Borg, W.R. (2006). Educational research: An introduction. Translated by Nasr, Ahmad Reza et al., Tehran: Shahid Beheshti University Publication (in Persian).

Greene, A. D., & Latting, J. K. (2004). Whistle-blowing as a form of advocacy: Guidelines for the practitioner and organization. Social Work, 49(2), 219-230.

Hildebrand, J. L., & Shawver, T. J. (2016). The Impact of Empathy and Selfism on Whistleblowing Intentions. Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, 17(3),601-624.

Hooman, H. (2010). A Practical Guide to Qualitative Research. Tehran: Publication of the Samt.

http://www.transparency.org/gcb

Klein, P., & Westcott, M. (1994). The changing character of phenomenological psychology. Canadian Psychology, 35 (2) , 133-157.

Köylüoğlu, A. S., Bedük, A., Duman, L., & Büyükbayraktar, H. H. (2015). Analyzing the Relation Between Teachers’ Organizational Silence Perception and Whistle Blowing Perception. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 536-545.

Liyanarachchi, G., Newdick, C. (2009). The Impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. Journal of Business Ethics, 89, 37–57.

Mannion, R., & Davies, H. T. (2015). Cultures of silence and cultures of voice: the role of whistleblowing in healthcare organisations. International journal of health policy and management, 4(8), 503.

Martin, B. (2013). Whistleblowing: A practical guide. (2 ed.). Sweden: Irene Publishing. University of Wollongong. Library: research-pubs@uow.edu.au

Miceli, M. P., Near, J.P., and Dworkin, TM. (2009). A Word to the Wise: How Managers and Policy-Makers can Encourage Employees to Report Wrongdoing. Journal of Business Ethics, 86,379–396.

Miceli, M. P., Rehg, M., Near, J. P., & Ryan, K. C. (1999). Can laws protect whistle-blowers? Results of a naturally occurring field experiment. Work and occupations, 26(1), 129-151.

Miceli, M. P., Van Scotter, J. R., Near, J. P., & Rehg, M. T. (2001). INDIVIDUAL DIFFERENCES AND WHISTLE-BLOWING. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2001, No. 1, pp. C1-C6). Academy of Management.

Nayir, D. Z., Herzig, C. (2012). Value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. J Bus Ethics, 107, 197–213.

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Retaliation against whistle blowers: Predictors and effects. Journal of applied psychology, 71(1), 137.

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1996). Whistle-blowing: Myth and reality. Journal of management, 22(3), 507-526.

Near, J. P., Rehg, M. T., Scotter, J. R. V., & Miceli, M. P. (2004). Does type of wrongdoing affect the whistle-blowing process? Business Ethics Quarterly, 14(2), 219-242.

Orhan, U., & Ozyer, K. (2016). I Whistleblow As I Am a University Student: An Investigation on the Relationship Between Self-Efficacy and Whistleblowing. International Journal of Business Administration and Management Research (ISSN Online: 2412-4346), 2(1), 28-33.

Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior–A survey of South Korean police officers. Journal of Business Ethics, 85(4), 545-556.

Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M. K., & Omurgonulsen, U. (2008). Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South Korea, Turkey, and the UK. Journal of Business Ethics, 82(4), 929-939.

Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The influence of Confucian ethics and collectivism on whistleblowing intentions: A study of South Korean public employees. Journal of Business Ethics, 58(4), 387-403.

Puni, A., Agyemang, C. B., & Asamoah, E. S. (2016). Religiosity, job status and whistle-blowing: evidence from micro-finance companies in the Ga-East District of the Greater Accra Region of Ghana. Global Journal of Human Resource Management, 4(1), 52-64.

Randall, D. M., & Gibson, A. M. (1991). Ethical decision making in the medical profession: An application of the theory of planned behavior. Journal of Business Ethics, 10(2), 111-122.

Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of internet usage in inter-firm relationships. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(4), 236-247.

Stenbacka, C. (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own. Management decision, 39(7), 551-556.

Toker, A. G. (2013a). Teachers’ value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. International Journal of Humanities and Social Science, 3(4), 163-173.

Toker, A. G. (2013b). Whistle-Blowing Intentions of Prospective Teachers: Education Evidence. International Education Studies, 6(8), 112.

Toker, A. G. (2015). Relating teachers' whistleblowing tendency and personal features: Machiavellianism, religiosity, and utilitarianism. Issues in Educational Research, 25(4), 517-534.

Transparency International (2016). Global corruption barometer 2016/10

Zhang, J., Chiu, R., & Wei, L. (2009). Decision-making process of internal whistle blowing behavior in China: Empirical evidence and implications. Journal of Business Ethics, 88, 25-41.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.