palette
چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم؟

چکیده

عوامل متعددی در موفقیت و اثربخش بودن آموزش ها دخیل هستند . در این میان همواره به عاملی چون توجه به نیازهای واقعی نیروی انسانی، مشارکت فعال کارکنان در دوره ها، روشن بودن اهداف و محتوای برنامه، ایجاد انگیزه در نیروها برای شرکت در آموزش، روش های آموزش مناسب و ... تأکید می شود. اما آنچه که بسیار از آن غفلت می شود نقش مسئولیت مدیران در موفقیت و کاربست نتایج دوره های آموزشی است. 

انتظار بر این است که ظاهراً افراد پس از شرکت در دوره باید نتایج را به کار گیرند اما حقیقت امر این است که تحقق این امر مستلزم تدارک محیطی است که بتوان نتایج را به کار گرفت محیطی که علی القاعده باید توسط مدیران فراهم شود که اغلب این مهم صورت نمی پذیرد. 

نتایج یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل و زمینه های متعددی در این زمینه به عنوان موانع جدی بروز می کنند؛ از جمله جدی نگرفتن آموزش ها توسط مدیران، تعارض بین فعالیت ها و وظایف جاری با آنچه که در دوره های آموزشی تدریس می شود. وابسته بودن کاربست نتایج به منابع ضروری نظیر زمان کافی، پول، نیرو، انرژی و ... که عمدتاً بایستی صرف امور جاری گردد. 

واژگان کلیدی
آموزش و بهسازی منابع انسانی، حمایت مدیران، موانع حمایت مدیران، نقش مدیران در آموزش و بهسازی منابع انسانی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.