palette
واکاوی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت کاراموزان درمراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

چکیده
یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد توجه محققان، برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار دارد، ارائه آموزش های مناسب برایتوسعه اشتغال است. در این راستا، آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی را در بهبود سرمایه انسانی و ارائه فنون و مهارت های مورد نیاز بازار کار بازی می کنند. با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این آموزش ها و نیاز کشور به نیروی کار ماهر، جذب جوانان به این مراکز و علاقه مند کردن آنان به ادامه این آموزش ها، بسیار مهم به نظر می رسد. این در حالی است که در سال های اخیر شاهد ترک دوره ها توسط کارآموزان هستیم، به طوری که تعداد زیادی از کارآموزان پس از شرکت در دوره های مذکور، دوره های آموزشی را نیمه کاره رها می کنند. از این رو، هدف این پژوهش توصیفی-همبستگی، شناسایی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه می باشد. بدین منظور داده ها با استفاده از پرسشنامه از 297 کارآموز در مراکز فنی و حرفه ای استان کرمانشاه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل موثر بر نگهداشت کارآموزان در پنج عامل دسته بندی شدند. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از: عوامل مربوط به آموزش گر و آموزشگاه، حمایت سازمانی، توجه به شرایط کارآموز، عوامل فردی، و ویژگی های دوره، که در مجموع حدود 60 درصد واریانس مربوط به نگهداشت کارآموزان را تبیین می کنند. دستاوردهای این مطالعه می تواند مدیران، مسئولان و مربیان سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه را یاری رساند. بدین صورت که با در نظر گرفتن عوامل موثر در نگهداشت کارآموزان در دوره های آموزشی فنی وحرفه ای، شرایط بهبود برگزاری دوره ها را فراهم آورند.
واژگان کلیدی
جذب، دوره های فنی و حرفه ای، کارآموز، نگهداشت

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.