palette
روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی

چکیده

هدف این مطالعه، آزمون روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد کارکنان بود. 

روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعهشامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (315 نفر) بود که 200 نفر از این تعداد (85 نفر کارکنان زن و 115 نفر کارکنان مرد) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی را تکمیل کردند. داده ها با مدل همبستگی کاننی تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها نشان داد که سطح بالای مهارت و دانش با سطح بالای احساس استقلال و موثر بودن همراه است و شدت رابطه کاننی 0/67 است. همچنین سطح بالای دانش و مهارت با سطح بالای تعهد مستمر همراه است و شدت رابطه کاننی 0/815 است. افزون بر آن، یافته ها نشان می دهد که سطح بالای تعهد مستمر و هنجاری با سطح بالای احساس استقلال و موثر بودن همراه است و شدت رابطه کاننی 0/632 است.

 

نتیجه گیری: ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان به عنوان یک عامل مهم در توانمندسازی و افزایش تعهد سازمانی کارکنان باید مد نظر مدیران مراکز دانشگاهی قرار گیرد. تلویحات نظری و کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت. 

واژگان کلیدی
آموزش ضمن خدمت، تعهد سازمانی، توانمندسازمانی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.