palette
کشف و شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص های الگوی شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری

چکیده
پژوهش حاضر با هدف «طراحی  الگوی شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری ایران» به‌عنوان یک نهاد علمی-تحقیقاتی دانش بنیان طراحی و اجرا شد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیق‌های توسعه‌ای، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیق‌های‌ توصیفی-تحلیلی (غیرآزمایشی) و برحسب روش اجرا از نوع تحقیق‌های آمیخته محسوب می‌شود. جامعه آماري پژوهش شامل سه دسته مدیران پارک‌ها، کارشناسان خبره و باتجربه پارک‌ها و خبرگان و اساتید دانشگاهی که در زمینه شایستگی‌های مدیریتی فعالیت داشته‌اند، می‌باشد. برای نمونه‌گیری از جامعه آماری در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و در بخش کمی از روش تصادفی هدفمند استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی به صورت بررسی کتابخانه‌ای (کتب و مقالات) و مصاحبه و در بخش کمی به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه عمل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آزمون تی، آزمون خی دو استفاده شد. نتایج بدست آمده بدین شرح است: در مرحله اول با رویکرد کیفی و از نوع روش تحلیل محتوا با نظام مقوله‌ای (کدگذاری)، 198 کد مفهوم بدست آمد که بعد از هم دسته کردن کد مفهوم‌ها 84 شاخص شناسایی گردید که این 84 شاخص ذیل 9 مؤلفه اصلی و در قالب سه بعد شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های میان فردی و شایستگی‌های تخصصی صورت‌بندی گردید. در مرحله دوم، با رویکرد کمی پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. میزان پایایی (آلفای کرونباخ) بدست آمده برای بعد شایستگی‌های عمومی (899/0)، بعد شایستگی‌های اجتماعی (875/0) و بعد شایستگی‌های تخصصی (949/0) می‌باشد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی شایستگی‌های مدیران پارک‌های علم و فناوری نشان می‌دهد شایستگی مدیران شامل 74 شاخص، 19 مؤلفه و 3 بعد می‌باشد. بعد شایستگی‌های عمومی دارای 4 مؤلفه؛ ادراکی، نگرشی، نوآوری و شخصیتی می‌باشد. بعد شایستگی‌های میان فردی دارای 7 مؤلفه؛ کارتیمی، رهبری، ارتباطات مؤثر، مشارکت و همفکری، تفکر جهانی، شبکه‌سازی و بینش استراتژیک می‌باشد. بعد شایستگی‌های تخصصی دارای 8 مؤلفه؛ مدیریت فناوری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک، مدیریت محیطی، نظارت و ارزیابی و مدیریت اجرایی می‌باشد.
واژگان کلیدی
شايستگي-الگوی شايستگي-پارک های علم و فناوری.

منابع و مآخذ مقاله

Abo alalayi, Behzad and Fakhari, Abbas. (2005). Competency Model of Managers of Iranian Industrial Development and Renovation Organization.

Amechi, Uti Charles. Long, Choi Sang. (2015). Human Resource Professionals Technology Proponent Competency: A Review. Asian Social Science, 11(1), 33-38.

Amechi, Uti Charles. Long, Choi Sang. (2015). Human Resource Professionals Technology Proponent Competency: A Review. Asian Social Science, 11(1), 33-38.

Babaei Zaklili, Mohammad Ali. (2006). Designing a Comprehensive Management Development System (Experience in Organization for the Development and Renovation of Industries of Iran). 3rd Conference on Human Resource Development. Tehran: Institute for Human Resources Studies and Productivity. Pp. 11-32.

Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance, Wiley, New York, NY.

Boyatzis. R.E, Ratti. F. (2009). "Emotional, social and cognitive competencies: distinguishing effective Italian managers and leaders in a private company and cooperatives", Journal of Management Development 28(9):821-833.

Brinckman, J. (2007). Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms .Frankfurt: Deutscher Universitäts-Verlag.

Cabrera, E. F (2003). Strategic human resource evaluation. journal of human Resource Planning, 49.

Chit Saz, Ehsan; Zolfaghar Zadeh, Mohammad Mehdi and Ghiyasi Nodoushan, Saeed. (2011). Compilation of a Pivotal Competency Model for Cultural and Social Managers of Universities in Islamic Iran. Management at Islamic University. First Year, No. 2, 251-272.

Clark, Wiki pedia Plano vacersoul, John W. (2005). Qualitative research methods. Translation by Alireza Kia Manesh. Tehran: Aijizh.

Cochran, G. (2009). “Developing a Competency Model for a 21th Century Extension Organization”, Ohio State University, a doctor of dissertation

Cook, K. W., & Bernthal, P. (1998). Job/role competency practices survey report, [Report]. Retrieved May 7, 2009, from Development Dimensions International, Inc. http://www.ddiworld.com/pdf/ddi_jobrolecompetencypractices_es.pdf

Danaee Fard, Hasan; Alvani, Seyyed Mehdi and Azar, Adel. (2013). Quantitative Methodology in Comprehensive Approach Management. Tehran: Saffar Publication, Eshraqi.

Draganidis, F., Mentzas, G. (2006). Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches, Information Management & Computer Security 14(1):51-64.

Fogg, C. D. (1999). Implementing your strategic plan: How to turn “intent” into effective action for sustainable change. New York: American Management Association.

Gall, Meredith; Borg, Wal-vogal, Joyce. (2005). Quantitative and qualitative research method in educational science. Translating Translators Group. Tehran: Samt.

Garavan, T. N (2007). A Strategic Perspective on Human resource Development. Advances in developing human Resource. 11-30.

Hay Group. (2004). using competencies to identify high performers: An overview of the basics [Report]. Available from https://www.haygroup.com/index.aspx.

Hinton, f. (2004). SPSS explained. Taylor and Francis Group.

Houman, Heydar Ali (2006). A Practical Guide to Qualitative Research. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities.

Huseild, M. A & Becker, B. (1996). Methodological Issues in Cross-Sectional and panel estimates of the human resource-firm performance link. Industrial Relation 423-400.

Khastar, Hamzeh (2009). A method for calculating the reliability of coding stages in research interviews. Methodology of Humanities, 58, 174-161.

Königová, M. Urbancová, H. & Fejfar, J. (2012). Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 4(1), 129-142.

Lepak, D. P. (1999). “The human Resource Architecture: toward a theory of human capital allocation and development.” Academy of Management Review 31-48.

Long, C. S, Ismail, W. K. W., & Amin, S. M. (2013). The role of change agent as mediator in the relationship between HR competencies and organizational performance. International Journal of Human Resource Management, 24(10), 2019-2033.

Mansfield, R. S. (1996). Building competency models: Approaches for HR professional’s .Human Resource Management 7-18.

Naderian Jahromi, Masoud. (2001). competencies and fitness. PhD in Tarbiat Moalem University.

Niroumand, Pourandokht; Jahanyar Bamdad, Sufi Bamdad, Arabi, Seyyed Mohammad and Amiri, Maghsoud (2012). Conceptual Framework Competency Managers of Technology Foundations: Dimensions, Components and Indicators. Job and Organizational Counseling. 4 (12), 161-145.

Patanakul, P. and Milosevic, D. (2008). A competency model for effectiveness in managing multiple projects, Journal of High Technology Management Research, 18, 118-131.

Rambe, Patient. Makhalemele, Naledi. (2015). Relationship between Managerial Competencies of Owners /Managers Of Emerging Technology Firms And Business Performance: A Conceptual Framework Of Internet Cafés Performance In South Africa. International Business & Economics Research Journal, 14(4), 568-577.

Rezayat, Gholam Hossein (2011). Designing a Model for the Qualifications of Heads of Iranian State Universities. Ph.D. in Educational Management, Shahid Beheshti University.

Salleh, Kahirol Mohd. Sulaiman, Nor Lisa. Gloeckner, Gene W. (2015). The Development of Competency Model Perceived by Malaysian Human Resource Practitioners’ Perspectives. Asian Social Science, 11(10), 175-185.

Sandwith, P. (1993). A hierarchy of management training requirements: The competency domain model. Public Personnel Management, 22(1), 43-62.

Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas and Hejazi, Elaheh. (2013). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah Publishing.

Scanlan, K. E. (2007). University HRM Curriculum and HRM Competencies: A Comparative Study (Ph.D.Thesis). Available on Dissertation Abstracts International.

Shippman, J. S. (2004) .The practice of competency modeling .Personnel Psychology 703-740.

Sinnot, G., Madison, G. H & Pataki, G. E. (2002). Competencies: Report of the competencies workgroup, workforce and succession planning work groups .New York State Governor’s Office of Employee Relations and the Department of Civil Service.

Social Security Organization. (2007). Designing a model of competencies of social security organization managers.

Society for Human Resource Management. (2012). Elements for HR Success: SHRM’S Competency Model for HR. Retrieved from:http://www.shrm.org/HRCompetencies/Pages/default.aspx.

Soliman, F &. Spooner, K. (2003). Multinationals, Labor management and the Process of Reverse diffusion. International Journal of Human Resource Management. 710-696.

Tahmasb, A. Niknafs, A. & Mirvaziri, H. (2014). The evaluation of managerial competence based on the classification of imbalanced data in the field of data mining. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(2), 117-122.

Tasdighi, Mohammad Ali (2006). Obstacles to the development of meritocracy in religious thought and the method of using power resources among competent and incompetent managers, articles of the 1st conference on the development of meritocracy in organizations. Tehran.

Ulrich, D., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2010). Capturing the Credible Activist to Improve the Performance of HR Professionals. People and Strategy, 33(2), 22-30.

Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., & Younger, J. (2007). Human Resource Competencies: Responding to Increased Expectations. Employment Relations Today, (Wiley), 34(3), 1-12.

Ulrich, D., Brockbank, W., Younger, J., & Ulrich, M. (2012). HR Talent and the New HR Competencies, Strategic HR Review, 11(4), 217-222.

Vazirani, Nitin. (2010). Review Paper Competencies and Competency Model-A Brief overview of its Development and Application. SIES Journal of Management, 7(1), 121-131.

Zahedi, Shams al Sadat and Sheikh, Ebrahim. (2010). The Pattern of Strategic Capabilities of Public Intermediate Managers. Strategic Management Studies, 139-95.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.