palette
تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد
سمانه رسولی, ایرج نیک پی, سعید فرح بخش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دست‌یابی به بهبود تعهد سازمانی از منظر رهبری توزیعی و با نگاه به عزتنفس سازمانی انجام شد. ابتدا نقش میانجی عزتنفس سازمانی در تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان بررسی شد؛ و در ادامه به آزمون نقش تعدیل‌گری جنسیت در این الگو پرداخته شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری معلمان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد به تعداد 1258 نفر بود که حجم نمونه 278 نفر با استفاده از جدول مورگان و با توجه به حداکثر پارامترهای آزاد در مسیرهای فرض شده مدل‌های معادلات ساختاری پژوهش؛ به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های رهبری توزیعی، عزتنفس سازمانی و تعهد سازمانی بود که روایی سازه، و پایایی آن‌ها با آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS23 و AMOS23 تحلیل شدند. تحلیل نقش میانجی عزتنفس سازمانی نشان داد رهبری توزیعی مدیران علاوه بر تأثیر مستقیم خود بر تعهد سازمانی معلمان؛ به‌واسطه عزتنفس سازمانی معلمان، دارای نقش غیرمستقیم در تبیین تعهد سازمانی آنان است. تحلیل گروه‌های چندگانه نیز نشان داد که متغیر جنسیت تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر عزتنفس سازمانی معلمان را تعدیل می‌کند.

واژگان کلیدی
رهبری توزیعی، عزت نفس سازمانی، تعهد سازمانی، میانجی‌گری، تعدیل‌گری

منابع و مآخذ مقاله

- آتش پور، سیدحمید و علی قاسمی، مجید (1392). عزت نفس سازمانی. فصلنامه احیاء، 45، 30- 28.

- ابیلی، خدایار؛ نادری، ابوالقاسم؛ اورعی یزدانی، بدرالدین و ناستی زایی، ناصر (1393). رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 8 (1)، 23- 9.

- احمدی، حسن(1392). بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده و عملکرد سازمانی معلمان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تهران.

- تورانی، حیدر (1393). کاربست مدیریت فرآیندمدار در مدرسه. تهران: انتشارات منادی تربیت.

- تورانی، حیدر (1393). مدیریت فرآیندمدار در مدرسه. تهران: انتشارات منادی تربیت.

- حسن زاده فروغی، علی (1392). مدیریت آموزشی در مدارس امروز. تهران: انتشارات آوای نور.

- حسینی کوکمری، پریسا؛ ماشالاهی، علیرضا و بقایی، رحیم (1394). نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين حمايت سازماني ادراك شده با تعهدسازماني و خشنودي‌شغلي پرستاران. مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، 13(1)، 63- 55.

- حقیقی کفاش، مهدی و جلائیان دهقانی، محمود (1393). بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت، 22(73)، 143- 121.

- خوشبختی، جعفر؛ کشتی دار، محمد و زنده بودی، مهدی (1390). ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیئت های ورزشی استان بوشهر. مطالعات مدیریت ورزشی، 16، 130- 113.

- درگاهی، حسین و سادات طهرانی، غزال (1393). بررسی ارتباط بین اخلاق مدیریت و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(1)، 52- 43.

- رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ اندام، رضا؛ زارع؛ صبا و صادق پور، نعمت الله (1390). رابطه سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرای مدیران مدارس با تعهدسازمانی دبیران تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(1)، 72- 63.

- رنجبریان، رسول؛ موسی پور، نعمت الله و قزل ایاق، محمد (1384). رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمانهای دولتی. فصلنامه مطالعات مدیریت، 48، 102- 85.

- زکی، محمدعلی (1388). تعهد سازمانی معلمان و بررسی عوامل مؤثر بر آن. مجله علوم انسانی، 17(77)، 124- 97.

- سرایداریان، حمید (1393). در مسیر سرآمدی، آموزش تعالی سازمانی ویژه کارکنان. تهران: انتشارات منادی تربیت.

شفیعی نیک، اصغر (1392). توانمندسازی عزت نفس سازمانی در کارکنان ناجا با تأکید بر رویکرد تربیتی. بصیرت و تربیت اسلامی، 10(24)، 78- 49.

- صادقیان، فاطمه؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران (1387). نقش عزت نفس سازمانی در توانمندسازی کارکنان سازمان. فصلنامه بهداشت روان، 23، 11- 4.

- صادقیان، فاطمه؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران (1389). بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهدسازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2(4)، 125- 109.

- عابدی، احیا؛ رضوی، محمدحسین و فرزان، فرزام (1392). بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 159- 143.

- عباسیان، عبدالحسین؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد و پرداختچی، محمدحسن (1391). بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(3) ، 108- 85.

- عزیزی، مهدی (1393). بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران مدارس دولتی مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 93- 94. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

- علامه، سیدمحسن؛ شعبانی نفت چالی، جواد؛ خزایی پول، جواد؛ وریچ کاظمی، رضا؛ امانی، مجتبی (1393).ارایه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی ادراک شده با تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 3(2)، 60-52.

- غلامی، خلیل؛ صحرانورد تشتیفاتی، یوسف و عزیزی، نعمت‌الله (1393). بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه ی شهر سنندج. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(1)، 48- 23.

- فخاریان، جلاله؛ شهامت، نادر و امیریان زاده، مژگان (1393). رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستانها. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(1): 234- 221.

- فرح بخش، سعید (1391). مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی. تهران: نشر آییژ.

- قلی پور، آرین (1393). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.

- قلی پور، آرین (1390). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.

- کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو (1390). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، تهران: انتشارات برآیند پویش.

- کشاورز، لقمان؛ همتی نژاد، مهرعلی و آزادواری، سمیرا (1393). تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران. مطالعات مدیریت ورزشی، 26: 198- 181.

- لشکربلوکی، غلامرضا؛ جعفری، ناصر و فضلی خانی، منوچهر (1390). برنامه ریزی آموزشی و آموزش برنامه ریزی. تهران: انتشارات ابوعطا.

- محمدداودی، امیرحسین و حسینی، طاهره (1392). بررسی رابطه رهبری توزیعی و توانمندسازی دبیران؛ مطالعه موردی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(10): 72- 57.

- مهربانی، زهرا (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه با وضعیت رهبری توزیعی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

- هومن، حیدرعلی (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

- یاسینی، علی؛ زین آبادی، حسن رضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و آراسته، حمیدرضا (1391). بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در تأثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهدسازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی. مدیریت دولتی، 4(4): 148- 129.

- یاسینی، علی؛ عباسیان، عبدالحسین و یاسینی، طاهره (1392). نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(1): 50- 33.

- یاسینی، علی؛ محمدی، فایق؛ یاسینی، طاهره (1393). تأثیر رهبری توزیع شده بر تعهدسازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی کرج (بررسی نقش میانجی گر متغیر خوش بینی تحصیلی معلمان). فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 6(12): 176- 146.

- Anderson, J. C. and Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. Psychol. Bull, 103(3), 411- 423.

- Baumgartner, H., & Homburg, C. (1995). Applications of structural equation modeling in marketing research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139-161.

- Cenkci, T. & Otken, A. B. (2014). Organization-based self-esteem as a moderator of the relationship between employee dissent and turnover intention. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 404 - 412.

- Elmore,Richard f.(2000).Bulding a new structure for school leadership. American Educator,23(4),6- 13.

- Firestone W. A. & Martinez M. C. (2007). Districts, teacher leaders, and distributed leadership: Changing instructional practice. Leadership and Policy in Schools, 6, 3-35.

- Gordon, Z. (2005). The effect of distributed leadership on student achievement, (Doctoral Dissertation, Central Connecticut State University, 2005).

- Harris, a. (2009). Disributed Leadership Different Perspectives. University of London:Institute of Education.

- Hulpia, h. & Devos, G. (2010). How distributed leadership can make a difference in teachers’ organizational commitment? A qualitative study. Teaching and Teacher Education, 26, 565-575.

- Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers’ and teacher leaders’ job satisf-action and organizational commitment. School Effectiveness and School Improvement, 20, 291-317.

- Hulpia, H., Devos, G., & Van Keen, H. (2010). The Influence of Distributed Leadership on Teachers’ Organizational Commitment: A Multilevel Approach. The Journal of Educational Research, 103,40 -52.

- Hulpia, H., Devos, G., & Van Keen, H. (2011). The Relation Between School Leadersh-ip From a Distributed Perspective and Teachers' Organizational Commitment: Examining the Source of the Leadership Function. Educational Administration Quarterly, 47(5), 1- 44.

- Iles, P., Feng, Y . (2011) . Distributed leadership, knowledge and information management and team performance in Chinese and Western groups. Journal of Technology Management in China, 6(1), 26-42.

- Kennedy, J. R. & Anderson, R. D. (2005). Subordinate–manager gender combination and perceived leadership style influence on emotions, self-esteem and organizational commitment. Journal of Business Research, 58, 115-125.

- Lee, J. & Peccei, R. (2007). Perceived organizational support and affective commitment: the mediating role of organizational-based self-esteem in the context of job insecurity. journal of organizational behavior, 28 (6), 661-685.

- Mathieu, J. E., & Zajac, D.M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171-194.

- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizati-onal commitment. Human Resource Management Review, 1,61-89.

- Neininger, A.‌, Lehmann-Willenbrock, N. , Kauffeld, S. , & Henschel, A. (2010). Effects of team and organizational commitment - A longitudinal study. Journal of Vo-cational Behavior, 76(3), 567-579.

- Neuman, M., & simouns,w. (2000).leadership for student learning. Phi Delta Kappan September, 82 (1), 9-12.

- Nir, A. E. (2002). School-based management and its effect on teacher commitment. International Journal of Leadership in Education, 5, 323-341.

- Pierce, J. L. , Gardner, D. G., Cummings, L.L. & Dunham, R. B. (1989). Organization-based self-esteem, construct definition, measurement and validation. Academy of management journal, 32, 622-648.

- Pierce, J. L., & Gardner, D. G. (2004). self-esteem within the work and Organizational context : A review of the Organization-based self-esteem literature. Journal of management, 30(5), 591-622.

- Rivers. SH. D.(2010). Leadership as a distributed phenomenon: a study of shared roles and grade student achievement. ProQuest Publisher. Dissertation publishing. UMI Number: 3412486.

- Robinson, V. (2008) . Forging the links between distributed leadership and educational outcomes . Journal of Educational Administration, 46(2), 241-256.

- Shook, C. L., Ketchen, D. J. Jr., Hult, G. T.M.,& Kacmar, K.M. (2004). An assessment of the use of structural equation models in strategic management research. Strategic Management Journal, 25, 397- 404.

- Tang, TL., Gilbert, PR. (1994). Organization based self esteem among mental health workers: A replication and extension, Public personnel Management , 23(1), 127-134.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.