palette
رابطه حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه با اشتیاق شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بتول فقیه آرام, محسن خادمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رابطه حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه با اشتیاق شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شده است. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که تعداد آن‌ها 850 نفر می‌باشد. از این جامعه، براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 258 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه اشتياق شغلی اسكافيلي و همكاران (2002) متشكل از سه خرده مقياس جذب، نيرومندي و وقف خود، پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1987) و پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر (با استفاده از نرم‌افزار آماری (LISREL)تحلیل شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه، رابطه معناداری با اشتیاق شغلی دارند و این دو متغیر، 51 درصد از واریانس نمرات در اشتیاق شغلی را پیش‌بینی می‌نمایند. مدل به دست آمده در خصوص پیش‌بینی اشتیاق شغلی با استفاده از حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه، از برازش مطلوبی برخوردار است.

واژگان کلیدی
حمایت سازمانی، جو سازمانی نوآورانه، اشتیاق شغلی

منابع و مآخذ مقاله

افشاری، ایرج و انعامی، مسعود (1385). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر نوآوری سازمانی کارکنان اداری دانشگاه رازی کرمانشاه. طرح پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه.

امين دختي، علي اکبر و پرورش، پروانه. (1387) بررسي رابطه جو سازماني با سبک مديريت و آثار آن بر معلمان مداس ابتدايي، فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، 3(4)، 27-21.

خسروي، ولي الله ( 1389 ). بررسي رابطه هويت سازماني، انگيزش كارراهه و مالكيت روانشناختي با انگيزش شغلي و اشتياق كاري در كاركنان شركت گاز استان خوزستان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

دعایی، حبیب ا..؛ برجعلی لو، شهلا (1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت، چشم انداز مدیریت دولتی، ش 3.

زارع ، ایرج. تاجیک زاده ، فخری. خواست خدا ، سعید. احمدی، عبادا. (1393). بررسي رابطه ی بین رفتارهای حمایتي و غیر حمایتي مدیران و فرسودگي شغلي پرستاران با کنترل تعهد سازماني. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان. دوره بیست و سوم ، شماره 1، بهار 1393. شماره مسلسل 48، صص 83-74.

زکی، محمدعلی. (1385). بررسی و سنجش حمایت سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 18 (3)، 103.

ساعدی، سارا؛ خلعتبری، جواد؛ موری نجف آبادی، ندا (1389). رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خشنودی شغلی، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال 1، ش 4.

صفرزاده ،سحر. نادری،فرح .(1392). بررسي رابطه عدالت سازماني، سلامت سازماني، اشتياق شغلي و جو سازماني نوآورانه با توانمندسازي روان شناختي و رفتار مدني سازماني در كاركنان يك سازمان صنعتي در شهر اهواز ، .فصلنا مة دانش و پژوهش کاربردی ،سال پانزدهم ، شماره 56.

نعامی ، عبدالزهرا. تقی پور، آذین. نسی ، عبدالکاظم. (1392) رابطه فرهنگ سازماني با انگيزش شغلي، اشتياق شغلي و رفتارهاي نوآورانه با ميانجي گري توانمندسازي روانشناختي ،نشريه علوم رفتاري ، سال پنجم، شماره 4 (پياپي 18)

هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل؛ بشلیده، کیومرث؛ تقی پور، منوچهر؛ نیسی، عبدالکاظم، (1390) بررسی ویژگی هاي روانسنجی مقیاس خودارزشیابی هاي مرکزي، پژوهش هاي روان شناسی بالینی و مشاوره ، سال اول، شماره 1، 118-99

Allen MW., Armstrang DJ., Reid MF., Riemenschneider CK.; (2008). "Factor impacting the perceived organizational support of IT employees"; Information & Management, 45: pp. 556-563.

Bakker, A. B, & Leiter, M. P. (2009). Work engagement: The essential theory and research. Psychology Press, New Yourk, NY.

Baruch-Feldman C, Brondolo E, Ben-Dayan D, Schwartz J. (2013). Sources of social support and burnout, job satisfaction, and productivity. J Occup Health Psychol; 7(1): 84-93.

Chiu,S.F. & Chen,H.L.(2009). Relationship Between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior, J.of Social Behavior and Personality, Vol.33.

Edwards, R.J.A.(2010) Multilevel study of leadership, change oriented staff, and propensity for in novation. adoption. Texas: Christian University

Eisenberger R., Huntington R., Hutchinson S., Sowa D.; "Perceived organizational support"; Journal of Applied Psychology, 71(3): pp. 500-507,

Gardner, W. L. et al.(2005). Can You See The Real Me? A Self-Based Model Of Authentic Leader And Follower Development, The Leadership Quarterly, 16, (3), 343-372.

Gibbons, J. (2006). "Employee Engagement" A Review Of Current Research And Its Implications". New York: The Conference Board.

Hakanen, J, Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2012). How dentists cope with their job demands and stay engaged: the moderating role of job resource, European Journal of Oral Science 113(2012), pp. 479-487. Full text via cross [Ref view record in Scopus] cited by in Scopus (4).

Halbesleben, J. R. B., & Wheeler, A. R. (2008). The relative roles of engagement and embeddedness in predicting job performance and intention to leave. Work & Stress, 22, 242-256.

House JS.(2011). Work stress and social support. Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co; 1981

Hutchison, S. (1997), "A path model of perceived organizational support", Journal of Social Behavior and Personality, 12 (1), 159-174.

Kim B, Lee G, Murrmann S K, & George T R. (2011). Motivation effect of empowerment on employees, organizational commitment: a mediating role of management trustworthiness. Cornell Hospitality Quarterly; 55 (3).

Lamastro, V. (2000). Commitment And Perceived Organizational Support, National Fourm, 13, 3.

Liou SR, Cheng CY. Building organizational commitment of Asian nurses in the United States. J Nurs Adm. 2011; 38(1):8-10.

Mohapatra , M., Sharma, B. M. (2010). Study of employee engagement and its predictors in an Indian public sector undertaking. Global Business Review, 11(2), 281-301.

Narmeen. M, Danial Aslam. H, Tasawar. J, (2012), Exploring organizational citizenship behavior and its critical link to Employee Engagement for Effectual Human Resource Management in organizations, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3(1) January 2012, issn 2039-2117.

Parker, S. L., Jimmieson, N. L., & Amiot, C. E. (2013). Self determination as a moderator of demands and control: Implications for employee strain and engagement. Journal of Vocational Behavior. 76, 52-67.

Russell. C. and M. Marie. (2005). Social Exchange Theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31:874-900.

Schaufeli, W. & Salanova, M. (2007). Work Engagement: An Emerging Psychological Concept And Its Implications For Organizations. In S. W. Gilliland, D. D. Steiner, & D. P. Skarlicki (Eds.), Research In

Schaufeli, W. B; Bakker, A & Salanova, M. (2006). "The Measurement Of Work Engagement With A Short Questionnaire: A Cross - National Study". Educational And Psychological Measuremen. Vol. 66, Pp. 701- 716.

Schoufeli, W. B., Marftinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M. & Bakker, A. B.(2002). Burnout and engagement in university students. Journal of cross-culture psychology, 23, 464-481.

Settoon, R. P. & Bennett, N. & Liden, R. L. (1996). Social exchange in organization: Perceived organizational support, leader-member exchange, and employee reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81, 219-227.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.