palette
ارائه مدل خطی جهت سنجش کیفیت بر میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور

چکیده

هدف تحقیق حاضر سنجش کیفیت برر میرز ن رضرایت
یادگیرنده در سامانه یادگیري لکترونیکي د نشگاههاي د ر ي نظام
آموزش ز دور در شهر تهر ن در گرروه هراي لوروم نسراني سرت
روش تحقیق ز نوع همبستگي و به صورت پیمایشي نجرام شرده
ست د نشگاه پیام نور تربیت مدرس تهر ن شهید بهشتي لوم و - - - -
صنعت یر ن بهلنو ن جامعه آماري نتخاب شدند جامعره آمراري
شامل 9393 نفر ز د نشرجویان دوره هراي یرادگیري لکترونیکري
ست و 981 نفر ز د نشجویان دورههاي یادگیري لکترونیکري بره
صورت تصادفي نتخاب شدند بز ر جمعآوري طلالات پرسشنامه
بود که رو یي آن توسر سرات ید دسرت نردرکار آمروزش ز دور و
/ پایایي آن با ستفاده ز ضریب آلفاي کرونباخ بر ي پرسشنامه 38
به دست آمد د دههاي حاصل ز پرسشرنامه بره کمرر نررم فرز ر
لیزرل و با ستفاده ز روش مدلسازي معادلات ساختاریافته، مدل
پیشنهادي تحقیق، آزموده شد نتیجه تحقیق نشان مري دهرد کره
بین مؤلفههاي کیفیت طلالات، کیفیرت آمروزش، کیفیرت فنري،
کیفیت خردمات و رضرایت، ترر یر مسرتقیم و معنري د ري د رنرد
همچنین بر ساس ضرر یب سرتاند رد شرده رگرسریوني يضرر یب
تحویل مسیر( مشاهده ميشود به ترتیب کیفیرت طلالرات رتبره
ول، کیفیت آموزش رتبه دوم، کیفیت فنري رتبره سروم، کیفیرت
خدمات رتبه چهارم و کمترین همیت ر د رد

واژگان کلیدی
کیفیت، رضایت، یادگیرنده، یرادگیري لکترونیکري، آموزش ز دور

منابع و مآخذ مقاله

آذر، عادل و مؤمني، منصور (1387). آمار و کاربرد آن در مديريت. جلد اول، انتشارات سمت.

بابي، هيز (1381). اندازه‌گيري رضايت خاطر مصرف‌کننده (ترجمه نسرين جزني). چاپ اول. تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.

بانکداري الکترونيک (1388). نشريه داخلي ويژه مسئولان نظام بانکي کشور، 2(13).

حجازي، سيد مهدي (1384). اندازه‌گيري رضايت‌مندي شرکت رامک با رويکرد فازي. پايان‎نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

حيدري، علي اصغر؛ خلج، عليرضا و جعفريان، نجيبه (1379). بررسي نگرش دانشجويان علوم پزشکي همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصيل در دانشگاه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، 7(4).

خاکي، غلامرضا (1379). روش تحقيق در مديريت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي.

دانايي‌فرد، حسن؛ الواني، سيدمهدي و آذر، عادل (1383). روش‌شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع. تهران: صفار، اشراقي، چاپ دوم.

رئوفي، محمد حسين و بابايي، محمد (1384). تعيين مديريت کيفيت فراگير (T.Q.M) خدمات آموزشي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي قوچان و انطباق آن با رضايت دانشجويان. پژوهشنامه تربيتي، 3(3)‌، 48-21.

سازمان بهره‌وري ملي سنگاپور (1380). رضايت مشتري مکمل فعاليت بهره‌‌وري (ترجمه محمد علي شفيعا). تهران: تشکيلات بهره‌وري ملي ايران.

سکاران، اومار (1992). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی، محمود شیرازی، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی، چاپ سوم.

شهسواري، ويدا (1380). بررسي ميزان شناخت استفاده و رضايت دانشجويان تحصيلات تکميلي از خدمات رايانه‌اي کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اصفهان. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

عبدالله‌پور، ابراهیم؛ نجات، سحرناز؛ نوروزیان، مریم و مجدزاده، سیدرضا (1389). اجرای فرآیند روایی محتوا در طراحی پرسشنامه، مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 6. شماره4: 74-66.

فعلی، سعید؛ بیگلری، نگین و پزشکی راد، غلامرضا (1390). رضایت‌مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات ارائه شده به آن‌ها با استفاده از مدل کیفیت خدمت SEVQUAL. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2. 207- 199.

کاتلر، فيليپ (1382). مديريت بازاريابي: تجزيه و تحليل، برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل. (ترجمه بهمن فروزنده)، تهران: انتشارات آتروپات.

کنعاني، فاطمه (1389). ارائه مدلي براي سنجش در ميزان موفقيت سيستم‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشگاهي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشکده تربيت مدرس، تهران.

لاولاک، کريستوفر (1382). اصول بازاريابي و خدمات (ترجمه ابوالفضل تاجزاده نمين). تهران: انتشارات سمت.

محمديان، علي و خانبابازاده، مژگان (1388). بررسي ميزان رضايت دانشجويان از عملکرد واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مجلۀ علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، 9(1)، 61-55.

مولوي، زهرا (1388). بررسي رابطه بين کيفيت خدمات الکترونيکي با رضايت الکترونيکي کارگران شعبه مرکزي بانک کشاورزي تبريز. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب.

نگهداري، اميرنيما (1387). الگويي براي سنجش رضايت الکترونيک. ماهنامۀ تدبير، 19(15)، 57-53.

الواني، سيد مهدي و رياحي، بهروز (1382 الف). سنجش کيفيت خدمات در بخش عمومي (چاپ اول). تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران .

ونوس، و صفائيان، ميترا (1380). روش کاربرد بازاريابي خدمات بانکي براي بانک‌هاي ايران. انتشارات نگاه دانش.

همتي، فريده؛ کاکويي، حسين؛ آقابخشي، حبيب و بيگلريان، اکبر (1380). سنجش ميزان رضايت خدمت گيرندگان مجتمع‌هاي توانبخشي روزانه شهر تهران با ديدگاه مشتري‌گرايي. مجله توانبخشي، 2(6 و 7)، 21-14.

Araste, H., & Mahmoodi, M. (2003). Effective Education Approach based on evaluation of teaching by students. Journal of Medical Sciences, Semnan University. Medical Education special issuse. 5:1-7. (In Farsi)

Chiu, C. M., Hsu, M. H., Sun, S. Y., Lin, T. C., & Sun, P. C. (2005). Usability, quality, value and e-learning continuance decisions, Computers & Education, 45, 399-416.

Dill, D. (2003). Allowing the market to Rule: The Case of the USA. Higher Education Quarterly .57(2):15-21.

Gange, M., & Shepherd, M. (2001). Distance in accounting. The journal 2001.28 (9): 58-64.

Hong, K. S. (2002). Relationships between students' and instructional variables with satisfaction and learning from a web-based course. Internet and Higher Education, 5, 267-281.

Lee, J. K., & Hwang, C. Y. (2007). The effects of computer self-efficacy and learning management system quality on e-Learner’s satisfaction. In L.V. Cameron (Ed.), Proceedings of the 2007 European LAMS Conference: Designing the future of learning (pp. 73-79). Greenwich: LAMS Foundation.

Lee, M. K. O., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75-91.

Levy, Y. (2007). Computing dropouts and persistence in e-learning courses. Computers and Education, 48, 185-204.

Nehring, V. (1990). Nursing clinical effectiveness investigation. Journal of ACL Advanced Nursing, 15,934-40.

Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, 63, (Special Issue 1999), 33-44.

Ong, C. S., Lai, J. U. (2006). Gender differences in perceptions and relationships among dominants of e-learning acceptance. Computers in Human Behavior, 22, 816-829.

Pazargadi, M. (1998). International progress on the evaluation of quality in higher education. Rahyaft Magazine, 18: 29-43. (In Farsi).

Pituch, K. A., & Lee, Y. K. (2006). The influence of system characteristics on e-learning use. Computers & Education, 47, 222-244.

Rai, A., Lang, S. S., & Welker, R. B. (2002). Assessing the validity of ARE success models: an empirical test and theoretical analysis. Information Systems Research, 13(1), 50-69.

Roca, J. C., Chinu, C. M. & Martinez, F. J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model. Human-Computer Studies, 64, 683-696.

Taylor, S. & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology user: A test of competing models. Information Systems Research, 6(June), 144-176.

Vargas, S. I. & Lusch, R. F. (2004). The four service marketing myths – remnants of a goods – based manufacturing model. Journal of Service Research, 6, 324-335.

Wang, M. & Huarng, S. A. (2002). An empirical study of internet store customer postshopping satisfaction. Special Issues of Information Systems, 3,632-638.

Wang, Y. S. (2003). Assessment of Learner Satisfaction with Asynchronous Electronic Learning Systems. Information & Management, Vol.41, pp. 75-86.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.