palette
تأملی بر میراث علمي جهانی رشته ي مدیریت آموزشی

چکیده

به­منظور بررسي وضعيتِ توليد دانش در رشته­ي رهبری و مديريت آموزشي، این پژوهش به روش تحلیل استنادی به­عنوان يکي از فنون علم­سنجي انجام پذيرفت. جامعة تحقیق، شامل توليداتِ نویسندگان حوزه مدیریت آموزشی نمایه شده در وب­گاه علوم طي سال­هاي 1900 تا 2015 مي­باشد. برای گردآوري داده­ها ابتدا با استفاده از مراجعِ اصلی از جمله دایره­المعارف، دستنامه، اصطلاحنامه و فرهنگ رهبری و مدیریت آموزشی و نیز راهنمايي اساتيد این رشته، تعداد پنجاه کليدواژه مهم انتخاب و در وب­گاه علوم مورد جستجو قرار گرفت. پس از بازیابی مدارک، داده­های مربوط به کمک نرم­افزار هيست سايت مورد تحليل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد، طی دوره مورد مطالعه، تعداد 9385 مدرک، بوسیله 14994 نويسنده و با استفاده از 216815 منبع در هجده قالبِ مختلف ( مقاله، نقد، مرور کتاب و ...) تولید شده است. این مدارک، با مشارکت 3876 مؤسسه از 118 کشور و به 26 زبان نگارش شده­اند. ماهیتِ بیشتر آثار منتشر شده جنبة پژوهشي داشته و توسط 2468 نشريه به چاپ رسیده­ است که در اين بين فصلنامه“Educational Administration Quarterly” پرتولیدترین و مجله­ی“Teachers College Record” مؤثرترین نشریه این رشته می­باشد. اولين اثر چاپ شده در سال 1900، توسط ساموئل داتون صورت گرفته است و پرتوليدترين و مؤثرترين نويسندگان به ترتيب، فيليپ هالينگر و رونالد هِک مي­باشند. به­طور کلي نرخ رشد علميِ اين رشته، 42/21 درصد است و بيش از نود درصد از مدارک آن، طي چهار دهه­ي اخير توليد شده­اند، هم­چنین، سال 2013 با انتشار 6365 مدرک، بيشترين ميزان توليدات علمي را به خود اختصاص داده است. در ضمن، دانشگاه لندن با تعداد 118 مدرک، فعال­ترين مرکز علمي و کشور آمريکا با تعداد 2474 اثر، معادل 26 درصد از کلِ مدارک، پرتوليدترين کشور دنيا مي­باشند. مقاله با ارائه پیشنهادهایی جهت توسعه رشته مدیریت آموزشی خاتمه می­یابد.

واژگان کلیدی
رهبری و مديريت آموزشي-میراث علمی- سیاست‌گذاری آموزشی-آموزش و پرورش

منابع و مآخذ مقاله

Biglan, A. (1973). Relationships between subject matter characteristics and the structure and output of university departments. Journal of Applied Psychology, 57(3), 204-213.

Bush, T., & Crawford, M. (2012). Mapping the Field over 40 Years : A Historical Review. Educational Management Administration & Leadership, 40(5), 537–543.

Chen , C., McCain , K., White, H., & Lin, X. (2002). Mapping Scientometrics (1981 -2001). ASIST, 25-34.

Cherkowski , S., Currie , R., & Hilton, S. (2012). Who should rank our journals . . . and based on what? Journal of Educational Administration, 50(2), 206-230.

Culbertson, J. A. (1983). Theory in Educational Administration: Echoes from Critical Thinkers. Educational Researcher, 12(10), 15-22.

Duen Lee, Y., McLee , Y., & Hao Chen, S. (2014). The state of the science of accountability theory related to leadership studies: Perspective on the invisib. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3(6), 19-23.

Earley , P., & Weindling, D. (2004). Understanding School Leadership (First ed.). London: Paul Chapman.

English, F. W. (2002). The point of scientificity, the fall of the epistemological dominos, and the end of the field of educational administration. Studies in Philosophy and Education, 21, 109–136.

English, F. W. (2006). Encyclopedia of educational leadership and administration (Vol. 1). United States of America: Sage Publications.

Garfield, E. (2009). From the science of science to Scientometrics visualizing the history of science with HistCite software. Journal of Informetrics, 3(3), 173-179.

Griffiths, D. E. (1979). Intellectual Turmoil in Educational Administration. Educational Administration Quarterly, 15(3), 43-65.

Hallinger , P., & Chen, J. (2014). Review of research on educational leadership and management in Asia: A comparative analysis of research topics and methods, 1995-2012. Educational Management Administration & Leadership, 42(4), 1–23.

Hallinger, P. (2011 b). Developing a knowledge base for educational leadershipand management in East Asia. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 31(4), 305-320.

Hallinger, P., & Bryant, D. A. (2013 a). Review of research publications on educational leadership and management in Asia: a comparative analysis of three regions. Oxford Review of Education, 39(3), 307-328.

Hallinger, P., & Bryant, D. A. (2013 d). Mapping the terrain of educational leadership and management in East Asia. Journal of Educational Administration, 51(5), 618-637.

Hallinger, P., Lee, T. H., & Szeto, E. (2013 b). Review of Research on Educational Leadership and Management in Hong Kong, 1995–2012: Topographical Analysis of an Emergent Knowledge Base. Leadership and Policy in Schools, 12(3), 256-281.

McCarthy, M. M., Kuh, G. D., & Beckman, J. M. (1979). Characteristics and Attitudes of Doctoral Students in Educational Administration. The Phi Delta Kappan, 61(3), 200-203.

Murphy , J., Vriesenga , M., & Storey, V. (2007). Educational Administration Quarterly, 1979-2003: An Analysis of Types of Work, Methods of Investigation, and Influences. Educational Administration Quarterly, 43(5), 612-628.

Okiy, R. B. (2003). A citation analysis of education dissertations at the Delta State University, Abraka,Nigeria. Collection Building, 22(4), 158-161.

Oplatka, I. (2007). The scholarship of educational management: reflections from the 2006 CCEAM conference. International Studies in Educational Administration, 35(1), 92–104.

Oplatka, I. (2008). The field of educational management Some intellectual insights from the 2007 BELMAS national conference. Management in Education, 22(3), 4–10.

Oplatka, I. (2009 b). Educational administration as contextual-based field: reflections from the 2008 Commonwealth conference in SA. International Studies in Educational Administration and Policy, 37(3), 3-20.

Oplatka, I. (2009 c). The field of educational administration A historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35.

Oplatka, I. (2012 a). Fifty years of publication: Pondering the legacies of the Journal of Educational Administration. Journal of Educational Administration, 50(1), 34-56.

Oplatka, I. (2012 b). The 2011 BELMAS Conference: new topics, diverse ideas, much more international than before. Management in Education, 26(1), 21–27.

Oplatka, I. (2013). The 2012 CCEAM Conference in Cyprus: Some Signs of the Field’s Intellectual Maturity and Global Expansion. International Studies in Educational Administration (ISEA), 40(3), 3-16.

Papa, R. (2005). The discipline of education administration: Crediting the past. National Council of Professors of Educational Administration Connexions (pp. 5-22). Houston: TX.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Podsakoff, N. P., & Bachrach, D. G. (2008). Scholarly Influence in the Field of Management: A Bibliometric Analysis of the Determinants of University and Author Impact in the Management Literature in the Past Quarter Century. Journal of Management, 30(4), 641-720.

Ponzi, L. J. (2002). The intellectual structure and interdisciplinary breadth of knowledge management: A bibliometric study of its early stage of development. Scientometrics, 55(2), 259–272.

Rafael, A., Rodriguez, R., & Navarro, J. (2004). changes in the intellectual structure of strategic management research: a bibliometrics study of the strategic management journal, 1980-2000. Strategic Management Journal, 25(10), 981–1004.

Ribbins, P. (2007). A personal BELMAS history. Management in Education, 21(1), 1–3.

Richardson , J. W., & McLeod, S. (2009). Where Should Educational Leadership Authors Publishto Get Noticed by the Top Journals in the Discipline? Educational Administration Quarterly, 45(4), 631-639.

Ruiz, O. (2009). The citation indexes and the quantification of knowledge Journal of Educational Administration. 47(2), 250-266.

Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics and Librametrics: An Overview. Libri, 42(2), 75–98.

Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin , K., & Hardie, T. (2010). A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008). Journal of knowledge management, 14(1), 3-23.

Tai , C. H., Lee, C. W., & Lee, Y. (2014). Mapping the intellectual of structure of education management. The International Journal of Organizational Innovation, 7(2), 98-115.

Thomas, A. R. (2010). “Educational leadership as a field of study: professional journals 1994-2006”. in Baker, E., Peterson, P. and McGaw, B. (Eds), The International Encyclopedia of Education, 3rd ed., Elsevier, Oxford, 731-739.

Thomas, A. R. (2012). Succeed or else! Reflections on the 50th anniversary of the Journal of Educational Administration Journal of Educational Administration. Journal of Educational Administration, 50(1), 12-33.

Wall, N. E. (2001). A critical analysis of the theories, models, and policies of educational administration. A Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of education, the university of new brunswick, Canada.

Walton, J. (1970). The Dissimilarity of Educational administration. Public Administration Review, 30(1), 56-59.

Willower, D. J. (1975). Theory in educational administration. UCEA Review, 16(5), 2–10.

هراتي، طلعت. (1379). تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي رشته مديريت دانشکده مديريت دانشگاه تهران. تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

نوه ابراهيم، عبدالرحیم و رياحي نيا، نصرت. (1390). تحليل استنادي پايان نامه‌هاي کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه تربيت معلم در ده سال اخير. مجله مطالعات کتابداري و علم اطلاعات، 8(18)، 27-48.

میرکمالی، سید محمد. (138). فرهنگ مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات یسطرون.

مقيمي، سید محمد. (1393). مباني سازمان و مديريت (نسخه چاپ اول). تهران: راه دان.

مروتي، مرضیه و حياتي، زهیر. (1391). بررسي وضعيت توليد علم در حوزه مديريت تغيير در پايگاههاي استنادي Thomson Reuters. پژوهشنامه مدیریت تحول، 8(4)، 93-106.

عابدی جعفری، حسن و حسین زاده، امیر. (1391). ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 18(70)، 77-59.

صدیقی، مهری و جلالی منش، عمار. (1391). مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی 2001-2010 و ترسیم ساختار از آن. فصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 2(28)، 363-392.

حري، عباس و نشاط، نرگس. (1381). بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله‌هاي مندرج در مجله روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 2(32)، 1-33.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.