هیات تحریریه

مدیر مسئول

 1. غلامرضا شمس, دانشگاه شهید بهشتی, .ایران

سردبیر

اعضای هیات تحریریه

 1. محمدحسن پرداختچی, دانشگاه شهید بهشتی
 2. عیسی ابراهیم زاده, دانشگاه علامه طباطبایی
 3. علی تقی پور ظهیر, دانشگاه علامه طباطبایی
 4. جواد حاتمی, دانشگاه تربیت مدرس
 5. قربانعلی سلیمی, دانشگاه اصفهان
 6. زهرا صباغیان, دانشگاه شهید بهشتی
 7. محبوبه عارفی, دانشگاه شهید بهشتی
 8. جمیله علم الهدی, دانشگاه شهید بهشتی
 9. محمد قهرمانی, دانشگاه شهید بهشتی
 10. اباصلت خراسانی, دانشگاه شهید بهشتی
 11. محمود ابوالقاسمی, دانشگاه شهید بهشتی
 12. ناصر شیربگی, دانشگاه کردستان,
 13. سید محمد میرکمالی, دانشگاه تهران

مدیر داخلی

 1. محمد قهرمانی, دانشگاه شهید بهشتی