تماس با مجله

تماس اصلی

دکتر کورش فتحی واجارگاه
سردبیر
دانشگاه شهید بهشتی
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجلات
تلفن ثابت: 09364721324/02129905340
ایمیل: scj@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir